skip to Main Content

Vragen aan het college inzake aanvullende en deels repeterende vragen e-mail spoofing (valse identiteit)

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake aanvullende en deels repeterende vragen e-mail spoofing (valse identiteit)

Vraag 306 2014-2017

Edelachtbaar College,

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft inmiddels de vragen beantwoord van de fractie van Westland Verstandig. Bijgaand nogmaals de complete vraag. De burgemeester doet in het antwoord de kwestie af als een kwajongensstreek, waarbij de desbetreffende medewerkers, terwijl het vaststaat dat het medewerkers zijn, een e-mailadres verzonnen hebben dat “toevallig overeenkwam” met het echte e-mailadres van de Commissaris van de Koning van de Provincie Drenthe. Dit is onjuist en ook incorrect. De e-mails zijn verstuurd over zaken die op Drenthe betrekking hadden en met name windmolens die daar moesten komen en waar de twee betrokken medewerkers ook mee belast waren, zo heeft onze fractie in ieder geval begrepen, en in die context zijn de mails ook verzonden. De Commissaris van de Koning van Drenthe heeft daar bepaaldelijk andere berichten over gedaan en heeft naar eigen zeggen ook aangifte gedaan en heeft deze na mondeling overleg met de burgemeester van Westland ingetrokken. De burgemeester heeft vervolgens zelf eigenmachtig, zonder iemand intern op de hoogte te brengen, met de medewerkers een en ander geregeld. Één van de medewerkers doet ook verslag van een en ander in het openbare rapport van Hoffmann Recherche.

Onze fractie wil expliciet antwoord op deze vragen hebben voordat verdere behandeling in de commissie/Presidium/fractievoorzittersoverleg plaatsvindt. De burgemeester dient hier transparant en open in te zijn en niet zoals nu dat hij de betreffende kwestie probeert weg te houden en ook zich onttrekt aan verantwoording van zijn handelen.

Ten onrechte doet de burgemeester de kwestie af als een personele kwestie. Het gaat hier om het handelen van de burgemeester zelf. Vandaar de navolgende vragen:

  • Herhaald worden de eerdere vragen zoals deze aan de burgemeester zijn voorgelegd en deze dienen alsnog schriftelijk aan de Raad beantwoord te worden. Is de burgemeester daartoe bereid?
  • Heeft de burgemeester inzage gehad in de mails waarover de Commissaris van de Koning spreekt en kunnen die mails aan de Raad verstrekt worden?
  • Gevraagd is om de excuusbrief. Kan die excuusbrief aan de Raad worden verstrekt? Wie heeft die excuusbrief opgesteld en heeft de burgemeester over de inhoud daarvan destijds met de medewerkers overleg gevoerd?
  • Waarom heeft de burgemeester geen aangifte gedaan tegen de medewerkers? Waarom heeft de burgemeester niet het voorbeeld van de recente twee soortgelijke gevallen gevolgd waar burgemeesters wel zonder meer aangifte gedaan hebben en personele maatregelen getroffen hebben die neerkwamen op ontslag?
  • Waarom heeft de burgemeester niets intern over een en ander gecommuniceerd, noch naar de Raad toe, noch naar de Werkgeverscommissie, noch naar de griffier? Wie heeft het uiteindelijk aan de griffier verteld? Wanneer en onder welke omstandigheden?
  • Heeft de burgemeester nu op 7 september, zoals de Commissaris van de Koning aangeeft, navraag gedaan bij de Commissaris van de Koning over de inspraak door de voormalige griffier van Westland in een persoonlijke kwestie? De burgemeester dient daar toch antwoord op te geven nu de Commissaris van de Koning van Drenthe dat zelf ook naar voren gebracht heeft. Waarom doet de burgemeester dat niet?

bijlage artikel 42-vraag 306 beantwoording vraag 3-3-17

bijlage artikel 42-vraag 306 vraag 3-3-17

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top