skip to Main Content

Vragen aan College inzake aanvullende vraag EBS-bussen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

21 oktober 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake aanvullende vraag EBS-bussen

 

Vraag 771 2018-2022

Edelachtbaar College,

Naar aanleiding van de publicaties over EBS krijgt onze fractie tal van nieuwe klachten binnen over EBS. Zijn deze klachten bekend. De bussen zouden veel te hard rijden door de dorpskernen, komen veelvuldig te laat, chauffeurs zijn onvriendelijk en bijvoorbeeld ook op het Oosteinde in Wateringen schudden de huizen om de 10 à 15 minuten door de afremmende nieuwe bussen.

Vreemd is het dat EBS het navolgende verklaart in de mail van 26 september jl.: “De nieuwe bussen van EBS zijn zwaarder dan de bussen die hier voorheen reden. Hierdoor is het mogelijk dat het wegdek en de huizen hier anders op reageren. Wij geven uw melding door aan de leidinggevende van de afdeling Bus, zodat zij aan de chauffeurs kunnen meegeven hier extra voorzichtig te rijden”.

Dit is in strijd met de eerdere berichtgeving door of namens uw College dat de bussen niet zwaarder zouden zijn.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom geeft EBS tegenstrijdige verklaringen af over de zwaarte van de bussen?
  • Zijn de klachten uw College bekend en wat gaat daar op korte termijn tegen ondernomen worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top