skip to Main Content

Vragen aan het College, inzake aanvullende vragen financiële ondersteuning mantelzorgers in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake aanvullende vragen financiële ondersteuning mantelzorgers in Westland

 

Vraag 280 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Inmiddels is aan mantelzorgers een tegemoetkoming toegekend van € 100,– per jaar, aan te vragen bij Vitis. Eerder hebben we al een artikel 42-vraag gesteld omtrent de problemen die een dergelijke aanvrage met zich medebrengt.

Dit leidt tot de volgende aanvullende vragen:

  • Hoeveel geregistreerde mantelzorgers zijn erin Westland op dit moment?
  • Hoeveel mantelzorgers hebben tot nog toe de € 100,– aangevraagd?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top