skip to Main Content

Vragen aan het College inzake aanvullende vragen Oleander

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake aanvullende vraag Oleander

Vraag 338 2014-2017

Edelachtbaar College,

Na het stellen van de vraag heeft wethouder Rijneveen via perspublicaties laten weten dat hij contact met Westland Verstandig gezocht had omdat hij direct oplossingen wilde creëren. Dat contact was er toen al geweest en inmiddels is ook duidelijk wat er gaande is, maar de overlast word alleen maar groter.

Bijgaand een foto van de troep rondom de woning en gisteravond is door buurtbewoners wederom contact met de politie opgenomen omdat de arbeidsmigranten met flessen bier rondom de woning zich ophielden, dit terwijl de Avondvierdaagse langskwam. Tot nog toe is er niets gebeurd aan de situatie, laat staan de overlast. Die is alleen maar toegenomen de afgelopen dagen.

Dit leidt tot de volgende aanvullende vragen:

  • Heeft de wethouder inmiddels die maatregelen genomen die hij toezei, namelijk het contact opnemen met het uitzendbureau, het structureel treffende van maatregelen en het beëindigen van de overlast?
  • Waarom is dat tot nog toe niet geschied en laat hij het op zijn beloop en veroorzaakt hij bij de buurtbewoners kwaadheid en ergernis?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top