skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake aanvulling artikel 26-vraag d.d. 13 juni 2016 oneigenlijk gedrag contractspartner gemeente

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake aanvulling artikel 26-vraag d.d. 13 juni 2016 oneigenlijk gedrag contractspartner gemeente

 Vraag 196 2014-2018

  

Edelachtbaar College,

 

Her en der worden documenten aangeleverd door Westlandse inwoners die destijds betrokken waren bij de overeenkomst over de Secretaris. WEBA, Weboma en Van Mierlo Planontwikkeling B.V. hebben destijds plannen aangeleverd voor een Secretaris tweede deel.

 

In het ontwerp zoals dat destijds is aangeleverd zou er een binnentuin worden gerealiseerd omdat het nieuwe tweede deel van de Secretaris als een u-vorm op de huidige u-vormige Secretaris zou worden geprojecteerd. Die binnentuin zou tezamen met een ondergrondse parkeergarage worden doorgetrokken naar de Secretaris 2. Uit de ruimtelijke onderbouwing zoals die destijds is aangeleverd bij de realisatie van de Secretaris 1 blijkt zonder meer dat fase 1b ziet op de uitbreiding met Secretaris 2, derhalve met een ondergrondse parkeergarage en mede daarop toegepaste parkeerplaatsenvoorzieningen. De huidige plannen wijken daar natuurlijk van af.

 

Aanvullende artikel 26-vraag:

Waarom heeft uw College niet zelf de ruimtelijke onderbouwing van destijds geconsulteerd en is niet duidelijker aangegeven dat destijds de ruimtelijke onderbouwing zag in fase 1a en fase 1b en destijds het huidige Secretarisgebouw enkel 1a betrof. 1b zou dan nog later gerealiseerd worden. Is deze benadering juist of niet juist en waarom heeft uw College toen de huidige ontwikkelaar aangaf dat fase 1b en zijn plan gelijk waren, niet ingegrepen?

 

De verschillen zijn duidelijk:

Fase 1b voorzag in ondergronds parkeren en in een mooie tuin die als het ware een vierhoek ging vormen met de huidige Secretaris. Het huidige plan voorziet in een hoge muur direct achter en naast de huidige Secretaris en geen ondergronds parkeren, maar parkeren op de verdiepingen waardoor het gebouw veel massaler is, dichter tegen de huidige Secretaris aan staat en een deugdelijke groenvoorziening komt te vervallen. Wat is de visie van het College?

bijlage artikel 26-vraag 196 Secretaris deel 1

bijlage artikel 26-vraag 196 Secretaris deel 2

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top