skip to Main Content

Vragen aan het College inzake Actief ophalen praktische adviezen Platform gehandicapten Westland (PGW)

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Actief ophalen praktische adviezen Platform gehandicapten Westland (PGW)

Vraag 319 2014-2018

Edelachtbaar College,

De fractie van Westland Verstandig heeft kennis genomen van het artikel in AD-Westland van maandag 24 april 2017 met als titel “Wij willen advies geven over praktische zaken”, dat is bijgevoegd. Hierin geeft het Platform Gehandicapten Westland (PGW) aan niet meer betrokken te worden bij beleid inzake ontwerp en inrichting van openbare ruimte en gebouwen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Heeft het College B&W kennis genomen van het voornoemde artikel?
  2. Is het College B&W bekend met de concrete problemen die door het PGW zijn geschetst in het artikel betreffende rolstoelers in de lift in de Kastanjehof in Kwintsheul en scootmobielers die onmogelijk over de brug in de Poelzone heen zouden kunnen?
  3. Is het PGW bij beide casussen vooraf – dus tijdig – actief betrokken geweest door de gemeente? Zo neen, waarom niet? Zo ja, waaruit blijkt dat (verslag en datum overleg)?
  4. Welk beleid voert het College B&W nu inzake de toegankelijkheid voor functioneel beperkten bij het ontwerp en de inrichting van openbare ruimte en publieke gebouwen, in de toetsing van aanvragen en het toezicht op uitvoering van omgevingsvergunningen door derden? Wordt daarbij – en zo ja, op welke wijze en in welke stadia – het PGW actief betrokken? Waaruit blijkt dat (bijv. interne beleidsregels, instructies)?
  5. Dezelfde vraag voor het ontwerp, de inrichting den de inkoop van websites en apps van de gemeente en van gesubsidieerde instellingen en aanbestedingen[1], met name als het gaat om het sociaal domein/zorg en welzijn, zoals Vitis Welzijn en WMO-instellingen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
L.P. Geubbels,
Plv. Fractievoorzitter

Bijlage:

[1] Zie daarvoor de “Pas-Toe-of-Leg-Uit’-systematiek en -lijst van het Forum Standaardisatie, waarin de digi-toegankelijkheidseisen van o.a. websites voor de publieke sector zijn opgenomen en als voorbeeld de Instructie rijksdienst inzake aanschaf ICT-diensten en ICT-producten. Links:

 

Back To Top