skip to Main Content

Vragen aan College inzake afsluiting gedurende langere tijd van de Rijnvaartweg tussen ‘s-Gravenzande en Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

18 januari 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake afsluiting gedurende langere tijd van de Rijnvaartweg tussen ‘s-Gravenzande en Naaldwijk

 

Vraag 057 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

ONW heeft kenbaar gemaakt dat gedurende langere tijd de Rijnvaartweg in ‘s-Gravenzande wordt afgesloten. Aangegeven wordt tot in ieder geval 1 juli en mogelijk langer.

Goed natuurlijk dat de weg veiliger wordt gemaakt. Niet goed is de afsluiting. Overigens is de berichtgeving vanuit ONW niet echt duidelijk. Bekend is dat behalve bij bruggen het niet echt nodig is dat wegen totaal afgesloten worden. Ook helpt het als de werkzaamheden op bepaalde delen van de dag plaatsvinden. Is dat alles wel voldoende bekeken om totale afsluiting te voorkomen. Niet alleen bespaart dat omrijden, maar voorts wordt voorkomen dat elders in Westland het veel drukker wordt omdat het verkeer ergens naartoe moet.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Heeft ONW / de gemeente wel voldoende bekeken of er geen betere alternatieven zijn voor de thans voorziene algehele afsluiting?
  • Het College dient in toekomstige gevallen veel beter op te letten bij dit soort wegwerkzaamheden en daarbij te betrekken de vraag hoe de minste hinder kan worden veroorzaakt om het toch al overbelaste Westlandse wegennet zoveel als mogelijk te ontzien. Is het College daartoe bereid?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top