skip to Main Content

Vragen aan het College inzake afvalverwerking en afvalstoffenheffing

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake afvalverwerking en afvalstoffenheffing

Vraag 299 2014-2018

Edelachtbaar College,

De fractie van Westland Verstandig heeft meerdere malen haar zorgen geuit over het ‘plunderen’ van de financiële reserves voor de Riolering en Afvalverwerking door dit College van B&W om zodoende de woonlasten binnen de inflatie te houden. Hierdoor zal bij een gematigde tariefontwikkeling, d.w.z. minder dan inflatie, naar verwachting in 2019/2020 al een financieel tekort optreden voor de afvalverwerking, waardoor de tarieven van de afvalstoffenheffing extra verhoogd moeten worden. Ook zullen de kosten van onderhoud en vervanging van de riolering in de toekomst fors stijgen waardoor ook die tarieven meer dan inflatie zullen stijgen om kostendekkend te zijn.

Dit leidt tot de volgende vragen:

 1. Het College heeft de ambitie om in 2020 75% afval te scheiden. In 2016 was dat percentage in Westland 54%. Dit zou er toe moeten leiden dat de kosten voor de afvalverwerking naar beneden kunnen, zo blijkt uit antwoorden van het College bij de voorbereidingen de laatste begroting.
  1. Kan het College al een indicatie geven van welke soort maatregelen overwogen worden, welke kosten daarmee gemoeid zijn en in welke mate daar huishoudens extra last van gaan ondervinden?
  2. Is het College nog steeds van mening dat dat een realistische doelstelling is?
 2. Bij de begroting 2015 in november 2014 is door de meerderheid van de gemeenteraad (m.u.v. Westland Verstandig en CU/SGP) besloten om € 2.650.000 te onttrekken aan de Reserve Afval ten behoeve van een ander doel, nl. het Masterplan Digitalisering. Verder blijkt dat uit de jaarrekening 2015 (€ 35.000) en uit de begroting 2017 (geraamd € 800.000) dat deelbedragen nog steeds uit de Reserve Afval worden genomen ter dekking van dat masterplan. Hiermee is feitelijk het raadsbesluit niet (volledig) uitgevoerd maar in stappen, want het bedrag van € 2,65 mln. of delen daarvan worden dus nog (groten)deels in de Reserve Afval gelaten, terwijl dat geld niet meer voor de Afvalverwerking is gereserveerd, maar voor dat Masterplan Digitalisering. Ook ontbreekt een bestedingsplan voor dat bedrag van € 2,65 mln.
  1. Is het College het eens met Westland Verstandig dat voorgaande getrapte onttrekking ten behoeve van het Masterplan Digitalisering niet overeenkomstig het raadsbesluit van november 2014 is?
  2. Is het College het eens met Westland Verstandig dat daardoor een onjuist – een te rooskleurig – beeld van de Reserve Afval, bestemd voor de afvalverwerking en niet voor de digitaliseringsprojecten, wordt gegeven?
  3. Is dat toegestaan binnen de regelgeving en zou het niet voor de hand liggen die € 2,65 mln., c.q. het restantbedrag, in de Algemene Reserve dan wel een nog in te stellen Bestemmingsreserve Digitalisering op te nemen?
 3. De Hoge Raad heeft arrest gewezen op 17 februari jl.[1] inzake de gemeente Overbetuwe die de reserve Riolering voor andere doeleinden heeft aangewend. De Hoge Raad heeft dat niet toegestaan. Om te beoordelen of in de gemeente Westland dat ook onrechtmatig is gebeurd in november 2014 inzake voornoemde € 2,65 mln. uit de reserve afvalstoffenheffing wil de fractie van Westland Verstandig nadere informatie ontvangen.
  1. Wij verzoeken daarom over de jaren 2009-2013 een onderbouwing/specificatie van de lasten en baten in de initiële programmabegrotingen en jaarstukken van die jaren die toegerekend zijn aan de afvalverwerking waarvoor de afvalstoffenheffing en de (tariefsegalisatie)reserve Afvalstoffenheffing is bedoeld? Het gaat dan om de kostenposten (bijv. afvalbakken, milieueilanden, gemeentewerven, prullenbakken, opbrengsten afvaldeelstromen), met de bedragen (begroot, gerealiseerd) en de productnummers en -namen waarvan ze deel uitmaken, zodat de relatie met de programmabegrotingen en jaarstukken over die jaren gelegd kan worden.
  2. Voor welke kostenposten of onderdelen daarvan uit de vorige vraag worden afschrijvingstermijnen gehanteerd en hoe luiden die termijnen?
  3. Als de minicontainer (afvalbak) van een huishouden beschadigd, vernield of verdwenen is, op welke wijze wordt dan in vervanging voorzien en zijn daar extra kosten mee gemoeid? De website van de gemeente[2] geeft over de kosten en ten laste van wie die komen geen duidelijkheid.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
L.P. Geubbels,
Plv. Fractievoorzitter

[1] Zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:253

[2] Zie https://www.gemeentewestland.nl/afval/afvalbakken.html

Back To Top