skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake afwijzing subsidieaanvraag uitvoering project sport en cultuur

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake afwijzing subsidieaanvraag uitvoering project sport en cultuur

 

Vraag 207 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Door Cultuurverbinders/Culturele Raad Monster is een subsidie aangevraagd voor het project “Sport en Cultuur, samen scoren!” te houden op 1 oktober a.s. in verband met het 50-jarig bestaan van Sportpark De Hoge Bomen. Plan de campagne is om alle sportkantines in Westland met elkaar te verbinden door een wandeling voor het publiek, terwijl in alle sportkantines diverse verschillende, voornamelijk culturele, optredens plaatsvinden. Verzocht is om een incidentele subsidie.

Westland Verstandig vindt dit een prima en nieuw idee. Cultuur en sport/burgers die actief zijn in sport/cultuurverenigingen met elkaar in contact brengen. Dat is goed voor Westland waar alle verenigingen het “cement” zijn van een goede aantrekkelijke leefomgeving.

Uw College is van oordeel dat er sprake is van een onvoldoende vernieuwend idee en dus volgt er geen subsidie. Incidentele subsidies zijn bedoeld voor nieuwe en vernieuwende activiteiten en dat is het vorenstaande blijkbaar niet. Afwijzing vindt plaats omdat de activiteit niet past in het gemeentelijk beleid. Ook is er geen reden om de hardheidsclausule toe te passen.

Inmiddels heeft Cultuurverbinders de raadsfracties benaderd.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom komt uw College tot de bevinding dat in deze sprake is van een onvoldoende vernieuwende activiteit? Dit is toch een unieke activiteit die eenmalig plaatsvindt in verband met het 50-jarig jubileum van Sportpark De Hoge Bomen?
  • Waarom heeft uw College niet geïnventariseerd bij de sportverenigingen die zeer enthousiast zijn over het initiatief van Cultuurverbinders?
  • Welke criteria hanteert uw College daar deze in de brief van 20 juni 2016 niet zijn terug te vinden?
  • Waarom wordt dit initiatief afgewezen, terwijl allerlei andere ogenschijnlijk voor de Westlandse verenigingen minder belangrijke subsidies zoals het brengen naar een Leids museum van een oud Westlands voorwerp en de ambtelijke begeleiding daaromheen, het subsidiëren van de voormalige kruiser “Naaldwijk” (die niets met Westland van doen heeft dan alleen maar de naam, behalve een snoepreisje van de raadsleden en het College op die boot) wel worden toegewezen op vage gronden?
  • Waarom wordt deze kwestie niet doorgespeeld naar Cultuurweb en adviseert het College Cultuurweb om alsnog een subsidie te geven?
  • Hoe liggen precies de rolverdelingen tussen Cultuurweb en het College voor wat betreft subsidies als deze?
  • Voorzover bekend is er nog budget aanwezig voor dit soort subsidies en waarom wordt niet de organisatie beter bevraagd om te bezien of toch er een mouw aan te passen valt?
  • Waarom heeft uw College geen gebruik gemaakt van de hardheidsclausule?
  • Wil uw College opgave doen van alle subsidies die op het gebied van sport en cultuur de afgelopen twee jaren verleend zijn en hoe vaak subsidieverlening heeft plaatsgevonden met gebruikmaking van de hardheidsclausule en hoe vaak subsidies zijn afgewezen, en zo ja welke, omdat niet voldaan zou zijn aan het criterium dat de subsidie niet genoeg vernieuwend zou zijn?

bijlage artikel 26-vraag 207 afwijzing subsidieaanvraag

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top