skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake de algehele veiligheid bij rampen in en in de nabijheid van Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake de algehele veiligheid bij rampen in en in de nabijheid van Westland

 

Vraag 175 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie ontvangt geregeld vragen over de rampenplannen die in Westland gelden, maar vooral ook de rampenplannen die gelden in het Botlekgebied, aan de overzijde van de Nieuwe Waterweg, de Maasvlakte en in de diverse buurgemeenten. De ervaring leert dat bij rampen er vaak een slechte coördinatie is en ook worden vaak berichten gelezen dat rampenplannen niet goed op elkaar zijn afgestemd, zodat rampen zoals de brand in Moerdijk en wellicht ook wel de brand in Wateringen voor wat betreft de asbest tot ongewilde gevolgen leiden omdat niet direct adequaat wordt gereageerd. De recente actie van de politie Westland over de blootstelling aan asbest in Wateringen, terwijl zij daar niet mee bekend waren, direct na de brand is illustratief.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Welke rampenplannen gelden in Westland zelf en van welke datum zijn die rampenplannen? In hoeverre zijn de diverse rampenplannen op elkaar afgestemd en speelt ook de veiligheidsregio daar een rol bij?
  • Wat gebeurt er bij een ramp in Westland en hoe kunnen de burgers ervan op aan dat goed geregeld is?
  • In hoeverre heeft de gemeente Westland zicht op de rampenplannen zoals deze in het Botlekgebied, de Maasvlakte, de overzijde van de Nieuwe Waterweg, Pernis en het Rotterdamse havengebied gelden?
  • In hoeverre heeft overleg plaats over de inhoud van die rampenplannen? Kunnen die plannen eventueel opgevraagd en verstrekt worden?
  • In hoeverre wordt melding gemaakt aan het College/de gemeente Westland als in het Botlekgebied, de Maasvlakte bedrijven zich niet aan milieuregels houden en eventueel de gevolgen daarvan?
  • Zijn alle verhoogde risicobedrijven in en nabij Westland bij de gemeente bekend?
  • Is het College bereid om eventueel in een raadsinformatieavond hier een verdere uiteenzetting over te geven hoe een en ander geregeld is, zodat de inwoners van Westland een meer gerust gevoel krijgen?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top