skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake algemeen beleid tot behoud van bedrijven in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake algemeen beleid tot behoud van bedrijven in Westland

 

Vraag 194 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Het College draagt uit dat zij nieuwe bedrijven met open armen wil ontvangen en bestaande bedrijven in Westland de gelegenheid wil geven uit te breiden.

Onze fractie wordt benaderd door een bedrijf aan de Naaldwijkseweg die daar een bedrijf op het gebied van kwekersrecht en royalties exploiteert. De groei van het bedrijf wordt nu onmogelijk gemaakt doordat geen toestemming gegeven wordt ter plekke uit te breiden. De huidige kantoorruimte zou verdubbeld moeten worden.

Inmiddels werd de gemeente daarover ook al aangeschreven in december 2015, maar daarop werd geen enkele reactie verkregen. De brief is geregistreerd onder project W-QSGTB 2015 0772. De brief van het bedrijf wordt bijgevoegd en het zou jammer zijn als dat bedrijf uit Westland zou vertrekken. Eerder in De Lier heeft uw College wel een uitbreiding op duurzaam glastuinbouw toegestaan. Waarom wordt dat in dit geval ook niet opgepakt en gedaan.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt niet gereageerd op brieven van een in Westland al lang gevestigd en zeer gerespecteerd bedrijf dat een verzoek doet om uitbreiding?
  • Past dit binnen het open armen-beleid, het beleid om in verre buitenlanden beurzen te bezoeken om daar bedrijven in Westland te interesseren, terwijl de bestaande bedrijven in Westland op deze wijze bediend worden?
  • Op welke termijn is het College bereid om aan het bedrijf aan te geven of zij instemt met uitbreiding en dat daarvoor de verlangde procedures snel doorlopen worden?

bijlage artikel 26-vraag 194 beleid behoud bedrijven in Westland

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Back To Top