skip to Main Content

Vragen aan het College inzake alsnog bekijken gratis Wifi

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake alsnog bekijken gratis wifi zulks naar aanleiding van het feit dat de Europese Unie € 120 miljoen wil vrijmaken voor gratis wifi

Vraag 333 2014-2017

Edelachtbaar College,

De fractie van Westland Verstandig heeft in haar verkiezingsprogramma 2014-2018 gepleit voor vrij wifi in Westland. In het kader van de aantrekkelijkheid voor bedrijven en voor nieuwe bewoners is wifi steeds belangrijker, dus ook dat men op straat en in winkelcentra gebruik kan maken van vrij wifi. Andere gemeenten in Nederland en ook in het buiten land verzorgen dat al. Wij hebben daar ook een aantal vragen over gesteld en in ons verkiezingsprogramma staan de navolgende verwijzingen:

“Ondernemers en bedrijvigheid:

Westland Verstandig-LEO 2.0 wil compleet dekkende openbare wifi in Westland. Westland wil het kenniscentrum voor de tuinbouw in de wereld zijn en een aantrekkelijke vestigingsplaats voor toonaangevende bedrijven. Het beschikbaar stellen van gratis wifi past daarbij. Westland moet voorop lopen in de digitale ontwikkelingen en een voorbeeld zijn voor andere gemeentes. De beste Westland marketing!

Veiligheid:

Wij willen inzetten op een goede samenwerking en communicatie tussen politie, buurtpreventen en al degenen die bij veiligheid en openbare orde betrokken zijn. Door gebruik maken van moderne hulpmiddelen, zoals internet (WIFI), smartphones, digitale camera’s en sociale media, zoals WhatsApp, Twitter en Facebook, aanvullend op het bestaande Burgernet, cameratoezicht en telefooncirkels. Politie kan en moet meer gebruik maken van beelden van bedrijven, instellingen en burgers. Desgewenst samen praktische en slimme toezichtplannen maken.

Zorg:

Wij willen innovatieve maatregelen een kans geven. De extra risico’s van de hervormingen en bezuinigingen kunnen ook mede ingevuld worden met innovaties die ondersteunen in signalering en communicatie tussen zorgvrager en verzorger. Zo kan inzet van WIFI en huisautomatisering op maat uitkomst bieden.”

Inmiddels heeft de Europese Commissie een politiek akkoord bereikt over de financiering van hotspots in 8.000 gemeenten in Europese landen. Daarvoor wordt € 120 miljoen uitgetrokken. Gemeenten kunnen zich aanmelden om subsidie te krijgen en de toegangspunten komen onder meer op openbare plaatsen. Het project past, aldus de EU “binnen het idee om tegen 2020 in elk Europees dorp en in elke Europese stad gratis wifitoegang te bieden in de buurt van de belangrijkste centra van het openbaar leven”.

Dit leidt tot de volgende vragen.

  • Is het College bekend met vorenstaande subsidie en is het College bereid om zich direct aan te melden om een dergelijke subsidie te krijgen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top