skip to Main Content

Vragen aan College inzake andermaal een klacht over de beugels aan de lantaarnpalen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

15 november 2021

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake andermaal een klacht over de beugels aan de lantaarnpalen

Vraag 1146 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie valt op dat er een groot aantal meldingen komen bij onze Burgerkantoren dat haken op ongelukkige plekken aan lantaarnpalen hangen en ook te veel huizen op één haak op één lantaarnpaal zijn aangewezen. Degene die de haak voor zijn deur heeft staan is natuurlijk niet blij en klachten bij de Gemeente leiden tot nietszeggende standaard antwoordmails. Inwoners voelen zich niet serieus genomen. Ook als er een plattegrond wordt meegestuurd om de situatie uit te leggen, dan nog wordt geen enkele inhoudelijke reactie gegeven. Het verzoek is heel concreet om de haak op een andere logischere plek te hangen. Dit geldt voor heel veel gebieden in Westland.

Een van de reacties voeg ik bij.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt aan dit soort klachten en meldingen niet een beter vervolg gegeven zodat onze inwoners zich wederom serieus genomen voelen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top