skip to Main Content

Vragen aan College inzake apparaatskosten per inwoner

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake apparaatskosten per inwoner

Vraag 365 2014-2017

Edelachtbaar College,

Volgens de begroting vna de gemeente Westland zijn de apparaatskosten per inwoner vanaf 2014 toen deze € 540,– bedroegen, opgelopen naar € 616,– in 2017 en € 579,– in 2016. Dat is dus een aanmerkelijke verhoging. Vorenstaande gegevens zijn af te leiden uit pagina 139 van de begroting 2017-2020.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Kan het College aangeven waar die apparaatskostenstijging aan te wijten is?
  • Kan het College voorts aangeven wat de kosten zijn van de externe inhuur in 2017 tot nog toe en wat de verwachting is tot het einde van dit jaar?
  • Hetzelfde geldt voor de overhead die volgens de begroting in 2017 11,83% bedroeg en in 2014 nog € 8,33%. Is dat verschil helemaal toe te rekenen aan de gewijzigde BBV-regels of is er sprake van een daadwerkelijke stijging?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

bijlage artikel 42-vraag 365 apparaatskosten

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top