skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Beheer Fonds Leefbaarheidsprojecten

Vragen aan College inzake beheer fonds leefbaarheidsprojecten

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

22 mei 2019

 

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake beheer fonds leefbaarheidsprojecten

 

Vraag 707 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt herhaaldelijk benaderd door mensen die opmerkingen maken over het beheer na aanleg van extra groen zoals dat heeft plaatsgevonden als uitvoering van het Leefomgevingsfonds. Een voorbeeld daarvan is het parkje bij de Haagweg. Er zou volgens de ingeschakelde hovenier geen geld zijn voor het onderhoud en beheer.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Klopt het dat wel de aanleg heeft plaatsgevonden, maar dat er nu niet voldoende geld is om ordentelijk onderhoud te plegen van het parkje voornoemd?
  • Hoe zit het met de andere projecten? Is daar in een goed beheer voorzien?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top