skip to Main Content

Vragen aan College inzake bericht Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake bericht Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek

 

Vraag 690 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt door een aantal inwoners van onze gemeente attent gemaakt op het bericht van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) dat aangeeft dat 1 miljoen woningen in Nederland dreigen te verzakken door een te lage grondwaterstand. Die grondwaterstand wordt vaak kunstmatig laag gehouden om wille van de land- en tuinbouw. Het betreft voornamelijk huizen van vóór 1970 die een risico lopen. Sinds de droge zomer vorig jaar komen er vooral nieuwe meldingen binnen van huizen die op staal zijn gefundeerd, dus direct op de ondergrond. Het KCAF heeft een funderingsviewer op de site opgenomen waar op basis van de postcode gecheckt kan worden hoe de bodemgesteldheid is. De huizen staan in 83 gemeenten en slechts 10 gemeenten zijn volgens KCAF actief bezig met de funderingsproblematiek.

In de funderingsviewer staan in het postcodegebied 2678 TV 46 panden. Van die panden is 65.2% gebouwd vóór 1970. De betreffende bewoner heeft de gemeente een drietal brieven gezonden in februari en maart en heeft daarop geen reactie ontvangen anders dan een ontvangstbevestiging.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College op de hoogte van de vorenstaande problematiek?
  • Was is het College voornemens te gaan doen aan deze problematiek?
  • Is de gemeente Westland aangesloten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel en zo neen, waarom niet?
  • Waarom krijgt de betreffende inwoner die vorenstaande problematiek aan de orde gesteld heeft geen antwoord op de door hem gestelde vragen bij mails van 25 februari 2019, 2 maart 2019 en 16 maart 2019?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top