skip to Main Content

Vragen aan College inzake bestaande woningen rondom ontwikkeling Westmade-Noord

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

14 juni 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake bestaande woningen rondom ontwikkeling Westmade-Noord

Vraag 091 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door een aantal bewoners rondom de nieuwe ontwikkelingen in Westmade-Noord. Met name gaat het over de positie van de woningen aan de Plaats Langeveld in Monster. De bewoners maken zich ernstig ongerust over diverse ontwikkelingen.

De woningen daar zijn op zandplaten gebouwd en de heiwerkzaamheden zullen mogelijk forse schade toebrengen aan woningen. Toch wordt blijkbaar gekozen in het thans voorliggende bekende deel van het plan voor het heien van de palen en niet voor het schroeven daarvan. De bewoners zijn daar erg ongerust over en vrezen dat het niet goed zal gaan.

Ook is aan de bewoners concreet toegezegd dat de Plaats Langeveld die een bestaande weg zal blijven, ook in de nieuwe plannen, op korte termijn grondig zou worden opgeknapt omdat die vanwege bouwverkeer er slecht is bij komen te liggen. Ook daar willen de bewoners duidelijkheid over hebben wanneer die toezegging wordt nagekomen.

De bewoners maken zich ook ongerust over de uitgang van de Plaats Langeveld naar de Haagweg. Daar groeit het gras te hoog waardoor het zicht komt te vervallen . De bewoners willen graag dat 10 meter aan weerszijden van de Plaats Langeveld het gras kort gehouden wordt.

Ook wordt geklaagd over de weinige souplesse die van de zijde van de Westlandse Zoom getoond wordt evenals de ontwikkelaars die door Westlandse Zoom woningen gegund zijn.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt met de belangen van de bewoners geen rekening gehouden voor wat betreft het heien en mogelijke schade die zij zullen gaan ondervinden?
  • Is de gemeente bereid om bij toekomstige omgevingsvergunningen de schroefmethode dwingend op te leggen voor het heien?
  • Wanneer wordt de toezegging nagekomen om onderhoud aan de Plaats Langeveld te gaan doen?
  • Kunnen de stroken gras bij de uitgang van Plaats Langeveld naar de Haagweg snel worden bijgewerkt, zodat er weer normaal zicht is?
  • Kan de gemeente bewerkstelligen dat Westlandse Zoom meer en goed overleg voert met de betreffende bewoners, zodat zij zich serieus genomen voelen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top