skip to Main Content

Vragen aan College inzake beter openbaar vervoer in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

17 januari 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake beter openbaar vervoer in Westland

 

Vraag 055 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie hamert er al geruime tijd op om een beter openbaar vervoer in Westland te verkrijgen. Sneller, betrouwbaarder en comfortabeler. Onze fractie krijgt veel meldingen binnen over niet goed openbaar vervoer in Westland. Dit vraagt op korte termijn grondige ingrepen en de gemeente Westland is aan zet.

Meldingen van inwoners zijn er, onder meer over te lange afstanden van woningen tot op- en uitstaphaltes (vooral bij nieuwe woonwijken), ongelukkige routing van de bussen (Monster), wenselijke betere verbinding met de bestaande Haagse en Rotterdamse OV-systemen.

Er zijn een hoop goede plannen voor de periode 2030-2050, maar dat duurt natuurlijk te lang. Er moet eerder gewerkt worden aan de huidige problemen en niet in de verre toekomst. Dat is de verplichting van het gemeentebestuur die meer oog moet hebben voor de belangen van onze inwoners die voor hun mobiliteit afhankelijk zijn van een goed openbaar vervoer. Ook de politiek dient zich snel die belangen aan te trekken door met concrete verbeteringen te komen. Het openbaar vervoer is te lang een onderschat vraagstuk in Westland.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wat gaat het College concreet doen om voor de vorenstaande punten op korte termijn verbetering te realiseren?
  • Wordt het niet tijd dat we met de Metropoolregio tot betere afspraken komen waardoor het openbaar vervoer in Westland op een hoger niveau getild wordt en de ergernissen op dat punt kunnen worden gestopt?
  • Wordt het niet tijd dat in de Metropoolregio de voor openbaar vervoer bestemde gelden eerlijk verdeeld worden onder de gemeenten en niet alles naar de grootgebruikers Den Haag en Rotterdam gaat?
  • Hoe gaat het College dat realiseren en hoe kan de Raad controleren of het maximale er wel uitgehaald wordt in de overleggen die plaatsvinden?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top