skip to Main Content

Vragen aan College inzake beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

1 december 2021

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

 

Vraag 1155 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Alhoewel partijen als CDA, LPF, VVD, CU-SGP, D66 tegen gestemd hebben om alsnog over te gaan tot nascheiding en te stoppen met de plastic zakken aan de lantaarnpalen in Westland, menen wij toch dat we deze voor onze inwoners ergerlijke kwestie wederom aan de orde kunnen stellen middels deze vraag. Dat naar aanleiding van de gemeente Wassenaar die al heel snel na invoering van de eigen scheiding door haar inwoners, overgaat naar nascheiding met één bak / ondergrondse inzameling.

Inmiddels is bijna in alle dorpen in Westland waar het nieuwe systeem van de zakken aan de palen is ingevoerd, de nodige ophef ontstaan en praktisch in alle dorpen wordt er steevast geklaagd over de chaos, de verslonzing maar wordt ook gewezen op mogelijke andere gevolgen voor de verkeersveiligheid, het welzijn van dieren etc.

Al eerder werd aangegeven dat een flink aantal gemeenten al zijn teruggekomen op het gescheiden afhalen van restafval en plastic, metaal en drinkpakken.

Van de week heeft dus de gemeente Wassenaar bekend gemaakt dat zij over gaat schakelen naar zogenaamde nascheiding en alles weer in één afvalbak kan worden gegooid met ingang van 1 januari a.s., dan wel ondergronds kan worden gedeponeerd. De redenen van de gemeente Wassenaar zijn dezelfde als nu ook in Westland geldt, namelijk dat gescheiden ophalen alleen maar tot ergernis van bewoners leidt, nauwelijks iets oplevert en ook het eindproduct niet goed is.

De gemeente Westland dient de gemeente Wassenaar te volgen en ook weer terug te gaan naar één bak en dan nascheiding toe te laten passen door de afvalverwerker.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Is het College bereid alsnog op grond van de inzichten die ook in de gemeente Wassenaar zijn ontstaan, over te schakelen naar nascheiding en liefst ondergronds verzamelen ofwel met één afvalbak met restafval en plastic, metaal en drinkpakken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

Back To Top