skip to Main Content

Vragen aan het College inzake betere informatievoorziening voor senioren in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake betere informatievoorziening voor senioren in Westland

Vraag 300 2014-2017

Edelachtbaar College,

Recentelijk heeft D66 de vraag voorgelegd aan uw College om voornamelijk alleen nog maar digitaal met burgers te gaan communiceren. Westland Verstandig vindt dit een heel slecht idee en door diverse inwoners zijn terecht kritische opmerkingen gemaakt over het wereldvreemde standpunt van vorengenoemde partij. Veel senioren zijn digibeten of kunnen heel lastig omgaan met de elektronische snelweg. Zij maken daar ook geen, of nagenoeg geen, gebruik van als zij al over de faciliteit beschikken. Dit is de realiteit van alle dag. Zou de gemeente ervoor kiezen om alleen maar digitaal met inwoners te gaan communiceren, dan leidt dat tot problemen, eventueel isolatie etc. Dat betekent dat in Westland zeker de berichten en ook belastingaanslagen per post moeten worden verzonden, ook als dat kostenverhogend werkt. Het is nou eenmaal niet anders en we zijn er voor de burgers en niet alleen om kosten te besparen. Kostenbesparing kan, maar dan in andere zaken.

Daarbij komt nog dat onze fractie constateert dat de informatie van met name senioren over hetgeen de gemeente Westland en diverse organisaties zoals Vitis en de bibliotheek, niet echt goed gecommuniceerd wordt met senioren. Wij zouden het dan ook een uitstekend idee vinden om net zoals bijvoorbeeld in Den Haag, met name in Scheveningen, het geval is dat er jaarlijks een seniorengids wordt verspreid aan alle huisadressen in Westland waarin senioren op een gemakkelijke manier kunnen zien op welke wijze zij hulp kunnen krijgen in Westland en bij wie. De daar huis aan huis verspreide gids wordt bijgevoegd. Voorts ligt die gids bij alle zorgverleners. Daar bestaat, zo is onze fractie duidelijk gebleken uit navraag, grote behoefte aan.

Sinds één of twee jaar wordt ook de gemeentegids in Westland niet meer verspreid, maar deze wordt uitsluitend digitaal verwerkt en de gids is eventueel af te halen bij de gemeentehuizen. De ervaring van onze fractie is dat dat laatste niet of nauwelijks gebeurt doordat ofwel de voorraad op is ofwel dat de boekjes niet vindbaar zijn. Wij vinden dat degene die het boek uitbrengt en daarvoor ook betaald krijgt middels advertenties, verplicht moet worden om dat boekje huis aan huis te bezorgen zodat de inwoners van Westland wederom een deugdelijk naslagwerk hebben en met name ook degenen die niet gemakkelijk met de computer kunnen omgaan, daar kennis van kunnen nemen. Uitgaande van de leeftijdsopbouw in Westland zijn dat heel veel inwoners.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de correspondentie vanuit de gemeente als vanouds per post moet blijven geschieden en niet digitaal en dat geldt zeker voor belastingaanslagen en andere mededelingen vanuit de gemeente en dat dat in het belang is van onze senioren die vaak digibeet zijn ofwel niet gewend zijn om e-mails te lezen en/of te versturen?
  • Is het College het met onze fractie eens dat het dringend gewenst is dat op korte termijn een seniorengids 2017 voor Westland moet worden uitgebracht en dat in overleg met Vitis en eventueel andere instanties, een dergelijke gids aan alle huisadressen in Westland moet worden bezorgd naar het voorbeeld van de seniorengids Scheveningen?
  • Is het College het met onze fractie eens dat de gemeentegids van Westland gewoon deur aan deur bezorgd moet worden en niet volstaan moet worden met een digitale versie daarvan?

bijlage artikel 42-vraag 300 informatievoorziening senioren

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top