skip to Main Content

Vragen aan College inzake betere service aan onze inwoners

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

17 juni 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake betere service aan onze inwoners

 

Vraag 007 2022-2026

Edelachtbaar College,

Herhaaldelijk komt het voor dat op de site van de gemeente toch “weeffouten” staan waardoor inwoners niet afdoende en snel genoeg geholpen worden en soms ook op het verkeerde been gezet worden.

Het lijkt goed om de processen die op de site zijn aangegeven goed door te lopen of meldingen wel effectief worden behandeld en ook bij de goede instanties terechtkomen. Een voorbeeld daarvan is het navolgende.

Bij een defecte laadpaal kan dat gemeld worden bij de gemeente op de site en dan wordt geantwoord dat een en ander aan ODH is doorgegeven. Echter ODH gaat daar helemaal niet over en vervolgens gebeurt er dus niets en dat soms maandenlang. De melding die bij de gemeente gedaan wordt, moet worden doorgegeven aan Equans die over onze laadpalen gaat. Dit dient aangepast te worden.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Is het College bereid om de site van de gemeente goed te laten checken of de daar beschreven procedures tot snelle en kordate oplossingen van problemen leidt en niet doorverwijzingen naar de verkeerde instanties zoals hiervoor is aangegeven?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top