skip to Main Content

Vragen aan College inzake bevoorrading strandpaviljoens

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

9 januari 2023

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake bevoorrading strandpaviljoens

Vraag 053 2022-2026

Edelachtbaar College,

Naar verluidt zou de Provincie tot en met 31 december 2022 gedogen dat over het fietspad bij Ter Heijde en Monster de bevoorrading plaatsvindt van de strandpaviljoens.

De strandpaviljoens zijn inmiddels doende om eventuele alternatieven te bezien. Bevoorrading door slechts 1 vrachtwagen zoals aangegeven in bijgaande publicatie ( bijlage brf college 053 2022-2026 Bevoorrading van strandpaviljoens ) zou een mogelijkheid kunnen zijn en ook gebruik maken van een aparte wagen zal tot de mogelijkheden behoren maar er zijn nog vele andere mogelijkheden zoals de aangegeven wijze van aanvoer in de vergunningsvoorwaarden: rijden naar een centraal punt en dan met karretjes de producten naar de strandpaviljoens rijden ofwel met de auto’s van exploitanten die wel toegang hebben tot het strand.

De navolgende vragen:

  • Op welke wijze wordt er na 1 januari 2023 gehandhaafd en wordt het gebruik van het fietspad niet verder meer toegestaan?
  • Is het College voornemens met de strandexploitanten te gaan bezien welke alternatieven er zijn voor  de bevoorrading?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top