skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake bewoning arbeidsmigranten van woon- en kantoorpanden op een groot deel van de Lierweg in De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake bewoning arbeidsmigranten van woon- en kantoorpanden op een groot deel van de Lierweg in De Lier

 

Vraag 176 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Onze fractie heeft al meerdere keren gewezen op de problematiek van de huisvesting van arbeidsmigranten in woningen en kantoorruimtes. Onze fractie is weer benaderd door bewoners van De Lier die constateren en ook deels last ervaren van bewoning van een groot aantal woonpanden vanaf Lierweg nr. 49 tot en met Lierweg 57. De woonpanden worden verhuurd aan grote aantallen arbeidsmigranten. Zo wordt één van die woningen bewoond door meer dan tien arbeidsmigranten. Dit is niet alleen slecht voor de buurt, slecht voor het aanzien van de woningen, maar ook slecht voor de wijze waarop wij arbeidsmigranten als gemeente moeten behandelen. Die mensen behoren op een deugdelijke wijze gehuisvest te worden en niet op de wijze zoals nu daar te zien is.

 

De klap op de vuurpijl is de verhuur aan een groot aantal arbeidsmigranten van de kantoorruimte welke voorheen in gebruik was bij het inmiddels failliete kassenbouwbedrijf Boeters. Die kantoorruimte wordt bewoond door arbeidsmigranten. Daar zij geen mogelijkheid hebben om buiten te verblijven, de kantoorruimte sluit aan op de fabriekshal, gaan zij op het voorterrein zitten met alle nodige gevolgen van dien voor wat betreft muziek, drank etc. Normale zaken, maar niet daar thuishorend.

 

Wethouder Weverling van GemeenteBelang Westland heeft eerder de kritiek van Westland Verstandig op zijn arbeidsmigrantenhuisvestingsbeleid van de hand gewezen en heeft aangegeven dat er in het geheel geen enkel probleem in Westland was en dat iedereen gemakkelijk gehuisvest kon worden. Navraag wijst echter uit dat veel uitzendbureaus problemen ervaren met die huisvesting. De situatie in De Lier is tekenend.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het in overeenstemming met het bestemmingsplan dat de kantoorruimte van het voormalige Boeterskantoor in De Lier gebruikt wordt door arbeidsmigranten? Is dit trouwens bekend bij het College?
  • Hoeveel arbeidsmigranten staan ingeschreven in de woningen Lierweg nr. 49 tot en met Lierweg nr. 57? Heeft het College feitelijk controles uitgevoerd hoeveel mensen er daadwerkelijk wonen?-
  • Hoe kan het dat zo’n aaneengesloten rij woningen verhuurd wordt voor arbeidsmigranten, terwijl die woningen van diverse eigenaren zijn? Heeft het College daar zicht op en is het niet zinvol dat de gemeente achterhaalt hoe een en ander in zijn werk gegaan is?
  • Welke acties worden door de gemeente ondernomen terzake van het ontstaan van in ieder geval een onevenwichtige wijkopbouw van dat deel van de Lierweg? Onze fractie herkent zich in hetgeen in dat deel van de Lierweg te horen is, namelijk dat men passanten niet meer kent omdat het nagenoeg allemaal arbeidsmigranten zijn. Is dat wenselijk voor een fijne en goede leefomgeving die we als gemeente aan onze inwoners moeten geven?
  • Bewoners wijzen ons ook op een bericht van Burgernet waarbij melding gemaakt wordt van inbraak op de Lierweg en het verzoek om zoveel als mogelijk verdachte personen in de gaten te houden. Het wemelt echter van de onbekende personen, zodat daar geen beginnen aan valt. Moet het College daar niet veel meer begrip voor opbrengen en ervoor waken dat dit soort scheefgroei ontstaat waardoor burgers zich niet meer veilig wanen in hun eigen woonomgeving waar ze vaak al vele tientallen jaren wonen. Wat gaat uw College daaraan concreet doen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top