skip to Main Content

Vragen aan College inzake blijvende klachten over de wijze waarop het huisafval wordt ingezameld

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

12 april 2022

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake blijvende klachten over de wijze waarop het huisafval wordt ingezameld

Vraag 1223 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt nog steeds benaderd door inwoners uit Westland die zich beklagen over de wijze waarop het huisafval wordt ingezameld. Zo zijn er heel veel inwoners die papier, glas en plastic en blik allang wegbrengen naar de containers alleen zij willen dat de Gemeente ook haar verantwoording neemt.

Bijgaand een gisteren gemaakte foto die steeds terugkeert op de plek glasbakken kruispunt Het Tolland/Herenstraat en De Nesse. De containers zijn steeds overvol en dat betekent dat er gewoon glas wordt bijgezet.

Hetzelfde geldt voor de container die op de stoep in geplaatst in de bocht om de gele zakken in te gooien. Die gele zakken liggen daar constant buiten de bak omdat de container niet op tijd geleegd wordt.

Ook in het eventueel nieuwe systeem van het nieuwe College zal glas op deze wijze worden ingezameld blijven.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wat gaat het College doen om te voorkomen dat ook de glascontainers overvol zijn? Kan ook hier een clicksysteem worden ingezet zodat de container op tijd wordt leeggemaakt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top