skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake bodemdaling in De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders

van de Gemeente Westland

Postbus 150

2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake bodemdaling in De Lier

 

Vraag 223 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

De bodemdaling is de Vogelwijk in De Lier is aanzienlijk en daar maken de bewoners en de fractie van Westland Verstandig zich zorgen om. Na een signaal uit deze wijk is daar een bezoek gebracht. Het blijkt dat ook in die wijk bewoners problemen hebben met rioolbuizen en waterleidingen door forse bodemdaling.

In een ons bekende situatie is een ambtenaar van de Gemeente Westland na het zoveelste probleem en na open leggen van het riool tot het hoofdriool op openbaar gebied, komen kijken toen dat riool open lag. De gemeenteambtenaar erkende dat het door bodemdaling kwam. De Gemeente Westland heeft toen ook de schade vergoed voor de vernieuwing van het riool. Ook parkeerplaatsen zijn verzakt. De toegang tot woningen en schuurtjes wordt steeds lastiger door de hoogteverschillen.

Dat ene probleem is opgelost, maar bewoners maken zich zorgen wat er met gasleidingen kan gebeuren.

Bewoners zijn ermee bekend dat deze problemen ook spelen in o.a. de Bomenbuurt (rode dorp) en vragen zich af hoe zij deze problemen het beste kunnen aankaarten bij de gemeente Westland?

Het is onze fractie natuurlijk bekend dat de bodemdalingen breder spelen in De Lier. Naast deze Vogelwijk in ieder geval ook in Bomenbuurt en Druivenbuurt. De Vogelwijk is niet genoemd in raadsdocumenten, zoals de begroting 2016 en raadspresentatie in december 2015.

Ook is ons bekend dat er een pilot is voorzien vanaf april 2017 in de Eikenhof (Bomenbuurt). In andere plaatsen (Goudse regio) is hiermee al ruimere ervaring opgedaan. Ophogen is nodig, maar de manier waarop maakt nogal uit. Het schijnt dat het toepassen van schuimplastic platen in de ondergrond (laag gewicht, groot oppervlak) succesvol is toegepast, o.a. onder snelwegen die op veengronden zijn aangelegd in Zuid-Holland. Daar waar leidingen en kabels liggen zou dan voor smallere platen gekozen kunnen worden.

Na de raadspresentatie op 1 december 2015 is het (te) stil rond dit dossier. In de ‘midterm review’ van het college van juni 2016 wordt het probleem in het geheel niet genoemd. Omdat dit een goed nieuws show van het college is, was dat overigens ook niet te verwachten.

Opvallend is verder wel dat ook in de 1ste actualisatie 2016 hier ook niets over vermeld staat, dit terwijl voorde bodemdaling in De Lier wel al kosten gemaakt worden in 2016 o.a. door externe inhuur.

De fractie van Westland Verstandig heeft dan ook sterk de indruk dat het College de aard en omvang van de problemen en de snelheid van de bodemdaling in De Lier onderschat en nog niet voorziet van de benodigde urgentie. Mogelijk dat de veelvuldige wisseling van projectmanagement in dit dossier hier ook debet aan is. Slagvaardigheid en actieve communicatie met bewoners in zaken zoals deze, die er toe doen voor bewoners en waarvan bewoners dagelijks de lasten ondervinden, is sowieso geen sterk punt van dit college.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de geschetste problematiek in de Vogelwijk en is het college bereid deze mee te nemen in de aanpak van de bodemdaling in De Lier? Bijgevoegd enkele foto’s van de Vogelwijk in bijlage 1.
  2. Er is behoefte aan meer informatieverstrekking en communicatie. Bewoners in de Eikenhof, evenals de fractie van Westland Verstandig, willen op de hoogte gebracht worden van de stand van zaken en voortgang van voorbereiding van de pilot? Is het college bereid om in het derde kwartaal van dit jaar hierover een informatiebijeenkomst te beleggen?
  3. Heeft het College een brede inventarisatie (‘doorwerking in De Lier’) uitgevoerd in De Lier? In de presentatie aan de Raad op 1 december 2015 was nog alleen sprake van een inventarisatie in twee woonwijken, t.w. de Bomenbuurt en aangrenzende Druivenbuurt.
  4. Is het integrale plan van aanpak, dat al in de maak was in oktober 2015, inmiddels beschikbaar? (Zie bijlage 1, de beantwoording vragen van Westland Verstandig in oktober 2015 ter voorbereiding op de Begrotingsraad 2016-2019.)
  5. Hoe ver staat het College met het in kaart brengen van de geraamde kosten van het structureel aanpakken van de verzakkingsproblematiek en wordt dit in de meerjarenbegroting 2017-2020 opgenomen? In de begroting 2016-2019 (pagina 78) wordt op basis van een onderzoeksrapport het financiële risico ingeschat op € 5-10 mln, er is evenwel geen voorziening voor getroffen. Geeft dit bedrag met bandbreedte een realistisch en actueel beeld, gelet op de ‘olievlekwerking’ naar de Vogelwijk en verdere doorwerkingen in De Lier? Graag ontvangen wij (een link naar) dit onderzoeksrapport ter verificatie.
  6. Ontvangt de gemeente uit de Uitkering Gemeentefonds extra gelden voor de bodemdaling? Zo ja, hoeveel is dat per jaar geweest de afgelopen 5 jaren en hoeveel is dat in de meerjarenbegroting per jaar?
  7. Hoe gaat de gemeente om met de kostenverdeling? Denk in deze aan kosten op particulier terrein en de kosten in de openbare ruimte, zowel onder- en bovengronds op orde te brengen? Hoe staat het met leidingen en kabels van derden (ihb gas en water, maar ook bijv. elektra, glasvezel), die ook deels op privéterrein en deels in de openbare ruimte liggen? Hoe is die verdeling in andere gemeenten, (bijv.) in Gouda, geregeld?
  8. Gaat het College een extra beheerplan opnemen in de beheerplan-aanpak en programmatisch beheer en onderhoud voor deze bodemdalingsproblematiek vanwege het specifieke Lierse karakter, het benodigde ‘integrale maatwerk’ en het te verwachten aanzienlijke financiële beslag (miljoenen, zo niet tientallen miljoenen op lange termijn)? Zie ook de beantwoording in bijlage 1 van technische vragen van Westland Verstandig in oktober 2015 ter voorbereiding op de Begrotingsraad?
  9. Is het college bereid om vanaf heden in de planvorming en nieuwbouwplannen in De Lier eerst te toetsen op het bodemdaling risico en de daarmee geraamde extra kosten en gemeente te betrekken in de planvorming en grondexploitaties?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
L.G. Boekestijn,
raadslid

 

Bijlage1: Enkele foto’s van de bodemdaling in de Vogelwijk

foto1 

foto2

 

 

Bijlage 2: Technische vragen Westland Verstandig bij Programmabegroting 2016-2019 (oktober 2015)

foto3

Vraag Westland Verstandig: Is in de begroting opgenomen de mogelijke kosten die gemaakt moeten worden in De Lier om verdere wateroverlast in gebieden die verzakken te voorkomen? Zo ja, waar is dat terug te vinden en zo nee, waarom niet?

Antwoord: Eerste globale kostenramingen laten zien dat een grote investering nodig is om te komen tot een structurele aanpak van het probleem. De problematiek van de bodemdaling is divers en complex van aard en is op deze schaal niet eerder voorgekomen in Westland. De wegen en enkele woonwijken hebben last van zetting, krimp en oxidatie van de veenbodem. Dit leidt onder andere tot schade aan wegen, trottoirs, bebouwing, groen en rioleringen.

De aanpak van deze bodemdaling vraagt vanwege de omvang en complexiteit om meer gebiedsgericht integraal maatwerk. Onderzoeken die reeds zijn uitgevoerd laten zien dat een zeer grote investering nodig is om te komen tot een structurele aanpak van het probleem. Voor de begroting 2016 en verder is deze investering nog niet verwerkt. De problematiek is in de beheerplannen 2015-2018 geduid als risico en wordt in de Prorap 2015 eveneens benoemd.

Volgend op eerdere onderzoeken en adviezen (schriftelijk en mondeling) wordt momenteel één integraal plan van aanpak uitgewerkt ten aanzien van in het bijzonder wateroverlast, verzakking in relatie tot beheer en onderhoud en de aanpak hiervan. Uitwerking vindt plaats vanuit de nieuwe beheerplan-aanpak en Programmatisch Beheer en Onderhoud. Hierbij wordt de expertise van andere gemeenten benut (waar reeds diverse gesprekken hebben plaatsgevonden) en wordt daarnaast informatie verwerkt die bijvoorbeeld is vergaard op diverse symposia.

Ook sluit de gemeente aan bij het platform ‘slappe bodem’, waarvan het voorzitterschap ligt bij de wethouder openbare ruimte van de gemeente Gouda. Hierin participeren ook andere gemeenten die te maken hebben met bodemdaling en de gevolgen hiervan. Oplossingen voor het verzakken van de bodem voorkomen impliciet dat in een later stadium wateroverlastproblemen ontstaan in de gebieden waar deze verzakkingen plaatsvinden.

Bij de financiële uitwerking wordt gekeken naar de eventuele doorwerking voor andere delen van De Lier. Echter, de totale omvang van de opgave is op dit moment nog niet voldoende inzichtelijk om te kunnen benoemen. Nadere uitwerking moet nog plaatsvinden en voorbereidingen moeten worden getroffen (uitdetaillering, aanbesteding etc.). De daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden is niet eerder voorzien dan in de eerste helft van 2017.

Back To Top