skip to Main Content

Vragen aan College inzake bomen planten Oostelijke Randweg De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

15 maart 2022

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake bomen planten Oostelijke Randweg De Lier

Vraag 1211 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners uit De Lier die destijds akkoord gegaan zijn met de Oostelijke Randweg en de oprit ter hoogte van de Lidl als er genoeg grotere bomen gepland zouden worden. Nu zijn die bomen deels wel gepland maar op de verkeerde plek. De bewoners hebben gevraagd om de bomen op de juiste plek te zetten – een vijftal – maar dat weigert het College en door medewerkers van de Gemeente worden de mensen vrij bruusk te woord gestaan. Dit hoort niet en zeker niet als er op dat punt verwachtingen gewekt zijn en toezeggingen zijn gedaan.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met de toezeggingen destijds bij de aanleg van de Oostelijk Randweg aan de bewoners boven de Lidl dat voldoende bomen gepland zouden worden om enige afscherming en privacy te hebben?
  • Als die toezegging gedaan is, waarom wordt deze niet nagekomen en worden de bewoners bejegend op de wijze zoals hiervoor is aangegeven?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top