skip to Main Content

Vragen aan het College inzake bosgebied Schefferkamp De Lier

 

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake bosgebied Schefferkamp De Lier

Vraag 323 2014-2017

Edelachtbaar College,

Inmiddels is er discussie ontstaan over de toekomst van het deel van het voormalige Schefferkamp te De Lier ter grootte van circa 32.000m2 wat een bosgebied is. De bestemming is nu nog maatschappelijk en bestemd wordt defensieterrein met zendmasten. Het College is voornemens het perceel aan te kopen en te bestemmen ten behoeve van de herontwikkeling glastuinbouw. In ieder geval zou de huidige eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf (defensie), het bos moeten weghalen en elders
–al of niet in Westland en als een bepaalde constructie gevolgd wordt bij de verwerving wel in Westland- gecompenseerd moeten worden. Uit ecologisch onderzoek is in ieder geval gebleken dat er een twaalftal blauwe reigernesten voorkomen en dat er voldoende alternatieven in de omgeving van de reigersnesten aanwezig zijn. Gedoeld wordt daarbij op het Kraaiennest. De toegang tot het perceel wordt door defensie niet toegestaan, alhoewel het perceel helemaal leeg staat en er zou ecologisch onderzoek zijn verricht in 2014 en 2015. Westlanders die zich inzetten voor dierenwelzijn en ook voor natuurbehoud kunnen dus niet “meedenken” omdat zij geen toegang tot het perceel krijgen en ook geen inzage hebben in van belang zijnde documenten. Wel bereikt onze fractie van zeer deskundige zijde het bericht dat alleen al de aanwezigheid van twaalf blauwe reigernesten het gebied uniek maakt en voorts alternatieven in de omgeving voor de reigersnesten wellicht theoretisch zouden kunnen, maar in de praktijk niet zo werkt.

Onze fractie maakt zich erg druk over dierenwelzijn in Westland en heeft tot nog toe bereikt dat in ieder geval de belangrijkste verenigingen/instanties en personen die zich met het welzijn van dieren bezighouden, zowel in het wild als een dier met eigenaar, op dit moment in goed overleg zijn om het welzijn van dieren te borgen. Het welzijn van dieren houdt ook in het opkomen voor de blauwe reigers en het natuurgebied.

Daarbij komt dat natuurlijk dit bosgebied, hetwelk valt onder de bescherming van de Boswet, weghalen om elders weer opnieuw in te planten niet alleen een ander effect geeft, maar ook onnodige kosten met zich medebrengt.

Dit leidt tot de volgende vragen.

  • Kan het College per ommegaande de ecologische rapporten zoals deze door defensie zijn opgemaakt, verstrekken aan de raadsfracties?
  • Is het mogelijk dat het College, al of niet in het kader van het overleg over de aankoop, bedingt dat op de kortst mogelijke termijn het terrein gedurende een bezoekdag opengesteld kan worden voor in ieder geval personen die zich bezighouden met de bescherming van natuur en dieren?
  • Is het College het met onze fractie eens dat het nu weghalen van dit bosgebied en elders weer tot stand brengen –hopelijk wel dan nog in Westland- kapitaalsvernietiging is?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit bos keurig zou kunnen aansluiten op het Kraaiennest en daar één geheel mee kan vormen?
  • Is dit perceel nu wel echt nodig voor de glastuinbouwontwikkeling en kan die glastuinbouwontwikkeling niet beter elders in Westland plaatsvinden op percelen die al jarenlang leeg liggen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top