skip to Main Content

Vragen aan het College inzake bouwwerkzaamheden Duingeest

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake bouwwerkzaamheden Duingeest

Vraag 312 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door inwoners van Monster die zich geconfronteerd zien met de bouwwerkzaamheden voor fase 5 van het plan Duingeest door aannemer Waal Bouwbedrijf. In week 18 wordt begonnen met heien. Van de eerste fases hebben de betreffende bewoners al schade ondervonden en daar wordt op dit moment over gediscussieerd. Tot verbazing en verbijstering van de bewoners zal Waal Bouwbedrijf palen gaan heien en niet gaan schroeven of draaien.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Welke eisen heeft de gemeente in deze gesteld aan de bouwer?
  • Is de gemeente bereid om alsnog te verlangen dat de palen geschroefd worden in plaats van geslagen?
  • Is de gemeente bekend met eerdere verzakkings- en scheuringsschade aan de ’s-Gravenzandseweg?
  • Waarom wordt uit die schadegevallen geen lering getrokken en wordt de aannemer niet gedwongen de minst schade gevende methode van bouwen te gebruiken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top