skip to Main Content

Vragen aan College inzake brug Nieuwe Vaart


Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

14 april 2022

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake brug Nieuwe Vaart

Vraag 1225 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners uit ’s-Gravenzande die het navolgende aan ons voorleggen. Over de Nieuwe Vaart in het verlengde van de Edisonstraat ligt een voetgangersbrug en die wordt steeds meer gebruikt voor recreatief verkeer vanuit de Poelzone naar de Dijckerwaal en wordt ook steeds meer gebruikt door bewoners uit de woonwijk Rijnvaart.

De brug is al belangrijk voor de bewoners uit de wijken rondom Waelpolder en voor de sportvelden en de bushalte nabij de Koningin Julianaweg. In het bestemmingsplan Waelpolder is de brug onderdeel van de langzaam verkeerroute in de richting van de Poelkade. Foto’s en de bestemmingsplankaart worden bijgevoegd. bijlage art. 42-vraag 1225 brug Nieuwe Vaart

Het verzoek van de bewoners is om die brug te vervangen en ook iets te doen aan de te steile helling waardoor er op dit moment een onveilige situatie bestaat.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om de betreffende brug te vervangen door een brug die wel veilig is en ook voldoende mogelijkheden geeft om de doorgang over de Nieuwe Vaart veilig te kunnen maken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top