skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Bureau Onderzoek Huisvesting En Uitbuiting Arbeidsmigranten

Vragen aan College inzake bureau onderzoek huisvesting en uitbuiting arbeidsmigranten

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

12 september 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake bureau onderzoek huisvesting en uitbuiting arbeidsmigranten

 

Vraag 749 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door inwoners van Westland die, omdat de naam van het betreffende bureau in de krant stond, nagegaan zijn welk bureau een onderzoek gaat doen naar de huisvesting en uitbuiting van arbeidsmigranten. Bijgaand overzicht werd ons toegestuurd. Het is een bedrijf wat op 5 juni 2019 is opgericht en blijkbaar uit één of twee personen bestaat.

Ook worden vragen gesteld over het budget van € 150.000,– wat is uitgetrokken voor arbeidsmigrantenhuisvesting. Waar is het bedrag van € 150.000,– aan opgegaan en is er nog wat van over?

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Waarom is voor dit bureau gekozen en welke check is er vooraf gedaan of dit bureau wel het juiste bureau is voor dit soort onderzoeken?
  • Waarom is dit onderzoek gepland, terwijl in juni 2018 ook al een onderzoek geweest is over dezelfde vraagstelling?
  • Waarom wordt dit onderzoek niet intern gedaan door eigen medewerkers en worden die gepasseerd?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

bijlage art. 42-vraag 749 Lexilu

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

 

Back To Top