skip to Main Content

Vragen aan College inzake bushalte Koningin Julianaweg te ver van Rijnvaart

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

12 december 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake bushalte Koningin Julianaweg te ver van Rijnvaart

 

Vraag 044 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie komen geregeld de nieuwe bewoners van Rijnvaart en ook bewoners van de Rijnvaartweg en de bijbehorende straten. Zij beklagen zich allen erover dat de bushalte aan de Koningin Julianaweg veel te ver verwijderd is en de loopafstand 1,2 kilometer is. Met name mensen met een beperking worden hierdoor enorm beperkt in hun bewegingsvrijheid.

Een goed openbaar vervoer moet ook op- en uitstapplaatsen hebben dichtbij woonwijken. Ten onrechte is daar bij het plan Rijnvaart geen rekening mee gehouden.

Deze kwestie hebben we al eens eerder aan de orde gesteld, maar het is niet echt te begrijpen voor de betreffende inwoners dat hier niets aan gebeurt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om alsnog te bezien in welke gevallen bus op- en uitstapmogelijkheden zouden moeten zijn, wil men zich houden aan de geldende norm van 400 meter afstand tussen woningen en de op- en uitstapplek?
  • Bij nieuwe woonwijken moet daar beter op gelet worden. Gaat het College dat ook daadwerkelijk doen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top