skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake buurtschouwen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake buurtschouwen

 

Vraag 230 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

In Westland is een goed gebruik om buurtschouwen te houden. Burgers kunnen zich aanmelden om tezamen met ambtenaren hun buurt af te struinen en mogelijke verbeterpunten aan te geven. Dit heeft een tijd lang goed gefunctioneerd. Over de laatste buurtschouwen zijn bij onze fractie klachten binnengekomen. De koffie en de cake waren uitstekend, maar vervolgens was de hele buurtschouw een farce en dat bleef het, ook na kennisname van de actiepunten en zeker als dan bleek dat met de vage antwoorden ook nog niets gedaan werd.

Als voorbeeld neem ik de buurtschouw centrum Naaldwijk van 14 april 2016. Bijgevoegd wordt een bijna niet leesbaar overzicht van de meldingen en de betreffende straat, de quick win acties binnen 14 dagen, de terugkoppeling zoals die binnen IBOR heeft plaatsgevonden en de oplossingen. Niet alleen blijken niet of nauwelijks oplossingen aangedragen te worden, maar ook als er al een oplossing staat, dan is die absoluut niet realiseerbaar. De situatie is in alle gevallen nog precies zoals die tijdens de buurtschouw was. Op geen enkel punt is actie ondernomen. Dit nog daargelaten de vaak flauwe reacties op de diverse meldingen die tijdens de buurtschouw aan de orde gesteld zijn. De burgers die onze fractie benaderd hebben vragen zich ook af wat het voor zin heeft om dit soort buurtschouwen te houden als op deze wijze daaraan invulling gegeven wordt. Het lijkt erop alsof de burger serieus genomen wordt, maar vervolgens alleen maar voor de bühne geacteerd wordt.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Herkent uw College zich in het vorenstaande en heeft uw College ook op dat punt klachten ontvangen?
  • Kan het College aangeven of de conclusies van de betreffende bewoners juist zijn dat voor alle meldingen zoals die bij de buurtschouw centrum Naaldwijk van 14 april 2016 zijn gedaan, geen enkele oplossing is gerealiseerd en alles nog bij het oude is en alle ergernissen zich nog in dezelfde mate en op dezelfde wijze zich voordoen?
  • Wat gaat uw College doen om een en ander te verbeteren en de schouwen zoals die een aantal jaren geleden werden gehouden weer terug te krijgen? Toen, aldus de burgers, althans de burgers die onze fractie benaderd hebben, was het veel beter geregeld en werd er ook serieus gekeken naar de meldingen die gedaan werden tijdens de rondgang.

bijlage artikel 26-vraag 230 buurtschouwen 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top