skip to Main Content

Vragen aan College inzake chaos afvalinzameling in grote delen Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

24 september 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake chaos afvalinzameling in grote delen Westland

 

Vraag 1117 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie blijft op grote schaal benaderd worden door inwoners die niet meer weten wanneer welke bakken buitengezet moeten worden omdat de informatie vanuit de gemeente bepaaldelijk niet eenduidig te noemen is.

Wat erger is, is dat in de brief waarin het afvalschema staat, aangegeven wordt dat telefonisch contact kan worden opgenomen met de gemeente Westland op het bekende algemene nummer. Bewoners die dat nummer draaien krijgen te langen leste een waarschijnlijk KCC-medewerker aan de lijn, die aangeeft dat ze niets met de meldingen kan en geeft aan dat er maar mails gestuurd moeten worden.

Zo is in Bleijenburg aangegeven dat per 30 september het gewijzigde afhaalschema zal gaan gelden. Op de gebruikelijke dag, te weten gisteren, is de grijze bak buitengezet, maar die is in de hele buurt blijven staan. Nogmaals telefonische meldingen leiden tot vorenstaande reactie vanuit de gemeente.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Klopt het dat het allemaal niet in orde is en dat gisteren de grijze bakken in de buurt van Bleijenburg moesten worden buitengezet en dat blijkbaar de gemeente al uitgaat van de nieuwe ophaalwijze die pas per 30 september a.s. zou ingaan volgens de brief?
  • Hoe wordt dit alsnog goedgemaakt en hoe wordt dat gecommuniceerd met de inwoners?
  • Waarom wordt wel melding gemaakt van de mogelijkheid telefonisch de gemeente te benaderen als dan vervolgens daar geen goede invulling aan gegeven wordt en mensen toch weer verwezen worden naar een mailcontact, terwijl andere bewoners dan weer klagen dat op de mail geen reactie komt?
  • Waarom wordt deze communicatie niet beter geregeld, omdat het College ook al weet dat dit gevoelige onderwerpen zijn?
  • Anders dan uit allerlei enquêtes wordt aangegeven, blijkt voorts dat de gemeente niet of nauwelijks telefonisch bereikbaar is. Is dit te verklaren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top