skip to Main Content

Vragen aan College inzake chaos inzameling afval steeds groter

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

27 september 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake chaos inzameling afval steeds groter

 

Vraag 1118 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

“Wat een drama is het nieuwe afvalscheidingsbeleid! De eerste week plastic apart verzameld en zojuist willen weg brengen naar de container aan de Laan der Verenigde Naties in ‘s-Gravenzande. Deze was helemaal vol, de zakken hingen eruit, zakken stonden ernaast en los afval/plastic lag op straat. Wat een verloedering van de buurt, laat staan de afvalringen aan de lantaarnpalen. Pure schande dit! Wat een slecht beleid. Komt de heer Snijders dit ook zelf opruimen. Of heeft hij wel een extra bak gekregen?! Vanaf nu gaat mijn plastic met de eerst bak mee welke geleegd wordt (groen, grijs of papier).”

Hiermee wordt treffend samengevat wat er in Westland gaande is. Bijgaand nog een aantal foto’s uit Westland die ons werden toegezonden. Ook op de sociale media wordt veel geklaagd en worden foto’s bijgevoegd. Voeg daaraan toe de volstrekt verkeerde en onduidelijke communicatie met betrekking tot het gewijzigde ophaalschema en dan is weer duidelijk dat dit College en coalitie van CDA, LPF, VVD en CU-SGP niet in staat zijn om het afvalinzamelen op orde te krijgen. Het kan zoveel gemakkelijker: ondergronds of 1 bak die minstens 1 keer per week wordt leeggemaakt en na laten scheiden door de afvalverwerker.

bijlage artikel 42-vraag 1118 foto’s chaos afvalinzameling

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met de ervaren overlast met apart inzamelen en met de bende die bestaat bij en rond de geplaatste haken aan lantaarnpalen en een nog grotere chaos rond de geplaatste bakken?
  • Wat gaat het College doen aan deze chaos en de leefomgeving aantastende toestanden?
  • Wanneer is het moment aangebroken dat het College tot de conclusie komt dat voor een verkeerd beleid is gekozen en dat het roer 180 graden om moet?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top