skip to Main Content

Vragen aan College inzake chaotische situatie rondom nieuwe Jumbo-supermarkt Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

24 januari 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake chaotische situatie rondom nieuwe Jumbo-supermarkt Naaldwijk

 

Vraag 059 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie krijgt wekelijks meerdere inwoners in ons Burgerkantoor die klagen over chaotische situaties die rondom de nieuwe supermarkt zijn. Containers die dagenlang daar staan en niet leeggemaakt worden met bijplaatsingen door de supermarkt zelf tot en met vrachtwagens die niet kunnen keren vanwege te grote lengte en zaken die nog niet zijn afgewikkeld na de bouw.

Inmiddels is de winkel wel al langere tijd in gebruik en meldingen worden afgedaan met de reactie dat het allemaal goed komt zodra de winkel gereed is. De winkel is echter gereed.

Westland Verstandig zou gaarne zien dat met de omwonenden van de supermarkt op korte termijn overleg gevoerd wordt welke zaken nog geregeld moeten worden en dat de gemeente die dan dwingend oplegt aan de exploitant van de supermarkt. Ongetwijfeld zal de anterieure overeenkomst de plicht daartoe bevatten en als dat niet het geval is, dan kan de gemeente in ieder geval verlangen dat orde op zaken gesteld wordt en dat ook het openbare gebied gerespecteerd wordt evenals de belangen van de buurtbewoners.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  1. Is het College bereid om in deze in te grijpen en op korte termijn actie te ondernemen? Een goed gemeentebestuur geeft om haar inwoners en dient zich die belangen aan te trekken, zeker als blijkt dat de leefomgeving in gedrang komt en die komt in gedrang door de wijze van handelen van de supermarktexploitant.
  2. Kan het College aangeven wanneer actie wordt ondernomen en op welke wijze dat gebeurt en ook aan de Raad berichten dat er verbetering is opgetreden en alles weer op orde is?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top