skip to Main Content

Vragen aan College inzake communicatie rondom het plaatsen van laadpalen op bestaande parkeerplaatsen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

1 april 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake communicatie rondom het plaatsen van laadpalen op bestaande parkeerplaatsen

 

Vraag 1013 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Het plaatsen van elektrische laadpalen in Westland is een goede zaak. Het slechte communiceren vanuit de gemeente en de gemeente voordat een besluit tot plaatsing van laadpalen wordt genomen en ook de uitvoering ondanks bezwaren, is al eerder aan de orde gesteld.

Nu wordt onze fractie geconfronteerd met klachten van bewoners van het appartementencomplex “De Parelduiker” in Monster. De VvE had toegezegd gekregen dat zij mochten meedenken over de plaats van de palen, welke toezegging niet is nagekomen. Plotsklaps werden de bewoners geconfronteerd met een eenzijdig aangewezen plek dichtbij de voordeur van het appartementencomplex. In dat complex wonen een aantal bewoners op leeftijd en die parkeerplaatsen zijn belangrijk, omdat die dicht bij de ingang van het appartement gelegen zijn. Door de laadvoorzieningen wordt het gebruik beperkt als reguliere parkeerplaats.

Ook is opvallend dat na het indienen van een bezwaarschrift het bestuur van de VvE benaderd is of het bestuur zou willen meedenken aan een andere plek in de buurt, maar op dat moment waren de palen al geplaatst en viel er dus weinig meer te overleggen. Deze gang van zaken bevreemdt en is natuurlijk niet correct richting de bewoners. Er zijn overigens in de directe nabijheid wel beter geschikte plekken, zoals bijvoorbeeld het parkeerterrein van de Wielepet, op de parkeerplaats tussen Zeekoet en Stormvogel en aan de Laan van Delfland.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Herkent het College zich in de klacht dat toezeggingen in deze niet zijn nagekomen en ook dat best wel onheus jegens de bewoners is opgetreden door net te doen alsof er overleg mogelijk was over het aanwijzen van de plek, om dan direct daarna zonder de bewoners in kennis te stellen, de palen gewoon neer te zetten?
  • Is het College bereid om alsnog te bezien of een alternatieve en andere plek mogelijk is om op die wijze de bewoners van het appartementencomplex tegemoet te komen in hun bezwaren?
  • Waarom loopt rondom laadpalen de communicatie vanuit de gemeente zo stroef?
  • Uiteraard is bekend dat de gemeente deze werken heeft uitbesteed aan een extern bedrijf, maar dat ontslaat het College toch niet van de plicht om onze inwoners correct te behandelen. Is het College het hiermee eens?
  • Wat gaat het College doen richting het bestuur van de VvE om een en ander weer “goed te maken”?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top