skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake concrete maatregelen ter stimulering van de tuinbouw

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake concrete maatregelen ter stimulering van de tuinbouw

 

Vraag 177 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

De fractie van Westland Verstandig draagt uiteraard de bestaande tuinders in Westland een warm hart toe. De fractie doet dat door niet allerlei hoogdravende toekomstvisies aan te hangen en te maken, maar door concrete maatregelen die nodig zijn voor het stimuleren van het tuinbouwondernemersklimaat in Westland en dat in het belang van Westland en haar inwoners. Recentelijk kwamen bij onze fractie klachten binnen over het niet kunnen verkrijgen van CO2 omdat de levering door Ocap stilgevallen is. Het AD wijdde er ook al een artikel aan, waarschijnlijk naar aanleiding van dezelfde klachten. De vraag is of hier de gemeente Westland het voortouw moet nemen om dit beter geregeld te krijgen.

 

Hetzelfde geldt voor het feit dat veel tuinders warmte- en koudeopslag willen plegen in de tweede watertoevoerende laag en niet in de eerste. De Provincie staat dat echter niet toe. Een groot aantal kwekers hebben al eerder aangegeven daar dringend behoefte aan te hebben willen zij op een goede duurzame wijze hun bedrijven kunnen exploiteren.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de levering van CO2 niet stil mag vallen in Westland wil Westland voor tuinders een goed en gezond gebied blijven? Welke concrete maatregelen zijn mogelijk?
  • Hetzelfde geldt voor de warmte- en koudeopslag in de tweede watertoevoerende laag. Waarom is dat in Westland niet mogelijk, terwijl dat in de gebieden om ons heen wel mogelijk is? De indruk bestaat dat Westland niet alles eraan doet richting de Provincie om dat voor elkaar te krijgen ten behoeve van vele honderden tuinders die daar dringend behoefte aan hebben willen zij duurzaam en op de goedkoopst mogelijke wijze hun bedrijven exploiteren. Op dit moment wordt er weliswaar een beleidsplan gemaakt, maar dat schiet niet echt op. In hoeverre kan het College meer vaart zetten achter een en ander?
  • Heeft het College geïnventariseerd welke dagelijkse behoeften de tuinbouw op dit moment heeft en waaraan de gemeente een bijdrage kan leveren? Het enkel groot denken over de warmterotonde/allerlei immense reconstructies die op dit moment niet reëel zijn is natuurlijk fijn, maar het lijkt beter om de alledaagse noden van kwekers op te lossen. Is het College het daarmee eens?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top