skip to Main Content

Vragen aan College inzake de kaalslag in Westland gaat blijkbaar door

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

25 november 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake de kaalslag in Westland gaat blijkbaar door

 

 

Vraag 1150 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Uit De Lier krijgen we het bericht van een aantal inwoners dat de takken over de Lee met een zeer aantrekkelijke omgeving voor vogels en ook waardoor bootjes die daar varen tempo moeten minderen, in één slag zijn weggekapt door wel weer heel kaalslagachtige snoeiwerkzaamheden. Het betreft overigens ook geen snoeien, maar meer kappen. Struiken en bomen die al 23 jaar daar staan zijn tot aan de grond afgezaagd. De groene muur die ook de privacy ter plekke bevorderde, is daarmee weg.

Bijgevoegd worden foto’s van de situatie zoals die er nu uitziet.

bijlage artikel 42-vraag 1150 foto’s kaalslag De Lier

Blijkbaar gaat het College door met rigoureus onderhoud, kan zonder kapvergunning blijkbaar een boom tot de grond worden afgezaagd en worden inwoners zeer onaangenaam verrast omdat de leefomgeving voor vele jaren veranderd wordt zonder dat zij daar iets over te vertellen hebben.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Gaat de wethouder nu weer door met de kaalslag waar hij vorig jaar gebleven was en waarvan hij aangegeven heeft dat het fout was?
  • Hoe zit dat in De Lier en waarom wordt dat niet anders en beter opgepakt?
  • Kan de wethouder ons toezeggen direct te stoppen met dit soort acties?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top