skip to Main Content

Vragen aan College inzake dierenwelzijn in Westland nog steeds niet goed geregeld. Moet anders en beter

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

15 maart 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake dierenwelzijn in Westland nog steeds niet goed geregeld. Moet anders en beter

 

Vraag 1210 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners van de nieuwbouwwijk Rijnvaart waar de beschoeiing zo hoog gemaakt is, dat katten en honden wanneer ze te water raken, er niet meer uit kunnen en verdrinken. Dit is nu bij 3 katten en 1 hond gebeurd. De bewoners hebben wel al een trap en een drijfvlotje gemaakt om toch de mogelijkheid aan dieren te geven om uit het water te komen, maar dat helpt niet altijd en ook in de verdere omgeving is er niets aan gedaan. Blijkbaar zijn er wel op dit punt al meldingen gedaan bij de gemeente, maar daar gebeurt maar niets mee.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is vorenstaande problematiek bekend bij het College en waarom worden oeverbeschoeiingen op deze wijze gemaakt?
  • Kan in de nieuwbouwwijk Rijnvaart een en ander aangepast worden, dan wel een methode bedacht worden dat te water geraakte dieren er wel weer uit kunnen?
  • Veel mensen vinden het verschrikkelijk als dieren onnodig verdrinken. Westland Verstandig is het daar mee eens en met evenveel moeite kan het direct goed gemaakt worden en nu het niet goed is moet dat gecorrigeerd worden. Wie moet dat doen, de gemeente of moet de gemeente de projectontwikkelaar opdracht geven om dat uit te voeren?

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top