skip to Main Content

Vragen aan College inzake doorstroming vanuit sociale huurwoningen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake doorstroming vanuit sociale huurwoningen

Vraag 354 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door inwoners van Westland met de navolgende vraag. Het betreffen bewoners van woningen van voornamelijk Arcade die hun huizen willen verlaten en willen verhuizen naar een ander type woning. Zij willen dat alleen maar doen als er een vergoeding gegeven wordt voor hetgeen zij in de bestaande woning, die zij vaak vele tientallen jaren bewoond hebben, hebben aangebracht. Anders kunnen zij ook financieel de stap niet maken. Het gaat dan om bedragen tussen de € 5.000,– en de € 10.000,–. Doorstroming is één van de uitgangspunten van de Woonvisie. Voor doorstroming zijn ook bedragen gereserveerd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om in overleg met Arcade doorstroming te bevorderen door een financiële prikkel te geven en een financiële bijdrage te leveren aan de doorstromer?
  • Hoe zijn op dit moment de resultaten van de doorstroming nu de Woonvisie alweer enige tijd geleden is aangenomen en ook de functie van doorstromingsmanager is ingevoerd?
  • Is het College het met onze fractie eens dat een financiële prikkel op zijn plaats is als dat zowel de inwoners gelukkiger maakt, hen in staat stelt door te stromen, als ook dat de vrijkomende woning weer beschikbaar komt voor de sociale huurmarkt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top