skip to Main Content

Vragen aan College inzake doorstromingsvergoeding

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake doorstromingsvergoeding

Vraag 381 2014-2017

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie komen vragen binnen over de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een doorstromingsvergoeding. Blijkbaar is de informatieverstrekking op dat punt niet perfect.

Zo ligt er bijvoorbeeld een concreet geval van een eenpersoonshuishouden die nu woonachtig is in een vierkamerwoning van Arcade en die persoon wil doorstromen naar een tweekamerappartement in Ter Heijde. De betreffende persoon heeft alleen een AOW-uitkering en geen bijkomend pensioen of welk ander inkomen dan ook. Waar kan een betreffende persoon terecht voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten. Dit is een ideaal geval van doorstroming en op zich zou het natuurlijk helpen als daar financiële ondersteuning voor geboden kan worden.

De leidt tot de navolgende vragen:

  • Kan vorenstaande doorstromer gebruik maken van enige financiële regeling?
  • Op welke wijze wordt door bijvoorbeeld de doorstromingsmanagers die inmiddels zijn aangesteld, duidelijk gemaakt wat de mogelijkheden zijn?
  • Lijkt het niet goed dat de gemeente de communicatie verbetert, zodat mensen wellicht eerst kennis kunnen nemen van de financiële mogelijkheden om daarna het besluit te nemen tot doorstroming?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a., 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top