skip to Main Content

Vragen aan College inzake duidelijkheid over Koningin Julianaweg in ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

14 december 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake duidelijkheid over de Koningin Julianaweg in ’s-Gravenzande

 

Vraag 1167 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is wederom benaderd door omwonenden van de Koningin Julianaweg in ’s-Gravenzande. De betreffende bewoners woonachtig aan deze weg klagen over de enorme geluidsoverlast die al jaren geleden beoordeeld is met code rood. Meldingen en klachten vanuit de bewoners worden categorisch niet beantwoord en fase 2 van de Koningin Julianaweg wordt maar niet aangepakt. Fase 1 en fase 3 zijn dat wel, maar het stuk tussen de Naaldwijkseweg en de Oudelandstraat wordt blijkbaar niet op korte termijn uitgevoerd, maar –zoals nu wordt aangegeven- pas in 2022.

Voorts hebben ook deze bewoners weer klachten over de wijze waarop zij door de gemeente behandeld worden. Meldingen bij het meldpunt worden gewoon niet serieus genomen naar hun beleving, want er gebeurt verder niets mee, en ook telefonische meldingen verlopen lastig en moeizaam en pas na heel veel aandringen wordt men teruggebeld met eigenlijk alleen maar teleurstellende berichten. Dit moet echt anders en de gemeentelijke organisatie moet veel meer gefocust zijn op klagende burgers.

Ook heeft recent een groenkaalslag plaatsgevonden waar de bewoners eveneens over geklaagd hebben. Zij hebben nog geprobeerd de kapwerkzaamheden te stoppen, maar na enige vertraging daarin is een en ander toch weer doorgezet met als gevolg dat het groen weg is en de overlast alleen maar groter is geworden, terwijl voorts het aanzien zeker niet verbeterd is.

De verkeersdrukte neemt verder toe omdat een aantal wegen eenrichtingsverkeer geworden zijn en voorts meerdere woonwijken zijn bijgebouwd zonder dat wijziging heeft plaatsgevonden van de Koningin Julianaweg. Uiteraard staat de fractie van Westland Verstandig een structurele oplossing voor, middels een rondweg, maar op korte termijn zal de Koningin Julianaweg toch verder aangepakt moeten worden om deze stiller, rustiger en verkeersvriendelijker te maken.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom is fase 2 nog steeds niet uitgevoerd en wanneer in 2022 wordt fase 2 wel beetgepakt?
  • Waarom wordt dit niet beter met de bewoners gecommuniceerd nu wel destijds een inloop heeft plaatsgevonden over de aanpassing en de reconstructie van de Koningin Julianaweg en toen duidelijke andere en snellere planningen gemaakt zijn en ook aan de mensen zijn voorgehouden?
  • Waarom wordt er nu weer toch doorgegaan met het ontgroenen van Westland door de kaalslag die heeft plaatsgevonden ter hoogte van de Jan van Nassaustraat?
  • Waarom wordt dat gedaan zonder eerst de buurt te informeren en ook uit te leggen wat nu precies de achtergrond van dit soort kapacties is?
  • Waarom wordt (weer) zo slecht gecommuniceerd met omwonenden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top