skip to Main Content

Vragen aan het College inzake eigen bijdrage WMO-voorzieningen en minder thuishulp uren

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake eigen bijdrage WMO-voorzieningen en minder thuishulpuren

Vraag 298 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie krijgt bijna wekelijks vragen van Westlandse inwoners, in het bijzonder senioren, die zich beklagen over de hoogte van de eigen bijdrage van WMO-voorzieningen en ook dat zij minder thuishulpuren krijgen dan zij wenselijk achten. Nu de gemeente Westland structureel geld overhoudt op gelden die zij van het Rijk voor de zorg ontvangt en praktisch de hele Raad het volstrekt normaal vindt dat de overgebleven zorggelden voor andere doelen –onder meer voor de glastuinbouw- gebruikt worden, lijkt het goed om een aantal aspecten goed in beeld te krijgen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Voor hoeveel WMO-voorzieningen werden bijdragen gedaan in 2015 en 2016 aan onze burgers en hoeveel keer zijn eigen bijdragen opgelegd door het CAK en hoe hoog waren die? Wat is het totaalbedrag van die eigen bijdragen in heel Westland?
  • Kan in beeld gebracht worden hoeveel totale thuishulpuren in Westland akkoord zijn bevonden? Kan een overzicht gegeven worden van het aantal uren in 2014, vòòr de gemeente in beeld was, in 2015 en 2016 en 2017 tot nog toe? In hoeveel individuele gevallen zijn beschikkingen voor thuishulp gegeven en in welke gevallen is afgeweken van de aanvraag en afgeweken van hetgeen voorheen als thuishulpuren zijn gegeven? Bekend is uiteraard dat Westland niet bezuinigd heeft op thuishulpuren, maar toch moeten de meldingen –we krijgen minder uren- van Westlandse inwoners ergens vandaan komen en ergens op gebaseerd zijn. Wellicht dat door de totalen aan te leveren duidelijkheid verkregen kan worden.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top