skip to Main Content

Vragen aan College inzake energietoeslag

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

4 april 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake energietoeslag

 

Vraag 1220 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door met name senioren die alleen AOW hebben en die zich moeten aanmelden om voor de € 800,– toeslag in aanmerking te komen. Zij beklagen zich erover dat zij bij de gemeente niet vriendelijk worden ontvangen en dat zij worden afgepoeierd met “wacht maar af, want we weten het ook nog niet hoe het gaat worden en wanneer het geld gaat komen”. De betreffende mensen willen graag vóór het einde van de maand het geld ontvangen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Kan een en ander niet beter gestroomlijnd worden bij vaste personen uit de gemeente die ook iets van de materie afweten, waardoor gericht en doeltreffend en ook naar tevredenheid antwoorden gegeven kunnen worden?
  • Lukt het om de € 800,– ook bij de hierboven genoemde doelgroep vóór 23 april a.s. uitbetaald te hebben?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top