skip to Main Content

Vragen aan College inzake ernstige inbreuk op leefomgeving

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

25 november 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake ernstige inbreuk op leefomgeving

 

Vraag 1149 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Vanuit Zandevelt in ’s-Gravenzande krijgt onze fractie bijgaande foto’s toegestuurd. Het wordt één grote, om met de bewoners te spreken, “pestzooi” of andere bewoners: “de hele wijk wordt één grote vuilnisbelt”.

bijlage artikel 42-vraag 1149 foto’s zakken bij containers

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wanneer stopt dit en wat wordt hiertegen gedaan?
  • Wanneer komt de wethouder echt tot inkeer omdat op deze wijze de afvalinzameling niet behoort plaats te vinden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top