skip to Main Content

Vragen aan College inzake extra aandacht voor vuurwerk bij zonnepanelen en bekabeling op daken

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

11 november 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake extra aandacht voor vuurwerk bij zonnepanelen en bekabeling op daken

 

Vraag 032 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

In verband met de komende Oudejaarsviering het navolgende.

In Westland is er geen algeheel vuurwerkverbod ingevoerd, maar wel 400 plekken waar vuurwerk niet mag worden afgestoken. Verschillende inwoners maken zich zorgen over de zonnepanelen op hun dak en over de bekabeling daarvan en dat deze door vuurpijlen of ander vuurwerk beschadigd worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Wat gaat de burgemeester doen om dit soort schades te voorkomen?
  2. Is het zinvol om hiervoor een doelgerichte communicatiecampagne naar buiten op te zetten, dat degenen die vuurwerk afsteken goed bekijken dat dat niet in de buurt van zonnepanelen gebeurt?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top