skip to Main Content

Vragen aan College inzake extra huur voor normaal verwachte voorzieningen aan woning

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake extra huur voor normaal verwachte voorzieningen aan woning

Vraag 357 2014-2017

Edelachtbaar College,

Bij een rondgang door het Phaeleabuurtschap bleek dat Arcade voor het aanbrengen van dubbel glas extra huur per maand verlangt. Doorrekening wijst uit dat dit de bewoners nauwelijks enig rendement opbrengt en als zij lang genoeg blijven huren, zij zelfs meerdere malen de investering terugbetalen. Arcade heeft als één van de uitgangspunten duurzaamheid en het duurzaam maken van haar woningvoorraad. De extra bijdrage willen veel huurders niet betalen en vandaar dat zij ervoor kiezen om te volstaan met enkelvoudig glas. Dit is natuurlijk dan weer niet duurzaam.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met vorenstaande handelwijze van Arcade en is het College bereid om met Arcade overleg te voeren om de duurzaamheid wel door te voeren en op haar eigen kosten het dubbel glas in alle woningen aan te brengen?
  • Is het College bekend of Arcade bij al haar woningen op deze wijze handelt en is het College bekend in hoeveel gevallen de huurders wel ingestemd hebben met dubbel glas waardoor de huurprijs omhoog ging en in welke gevallen dat niet het geval is? Is het College bereid om dat bij Arcade na te vragen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden. 

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top