skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake extra oprit De Tuinen Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake extra oprit De Tuinen Naaldwijk

 

Vraag 215 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door een aantal bewoners van de Willem de Sitterstraat en de Prins Hendrikstraat te Naaldwijk terzake de extra oprit naar De Tuinen. De bewoners zijn blijkbaar niet geïnformeerd over het voornemen van de gemeente om een tweede oprit naar het parkeerdek bovenop De Tuinen te gaan realiseren. Doordat geen informatie verstrekt wordt, is er onrust onder de bewoners ontstaan. Als namelijk de tweede oprit wordt aangelegd, dan leidt dat tot meer opstoppingen in de Willem van der Hoofstraat. Omdat verkeer voor de oprit altijd op het witte gedeelte staat, zullen er problemen gaan ontstaan. Ook vrachtverkeer kan nog moeilijker de Willem de Sitterstraat in en keren. Het gevolg daarvan is meer opstoppingen. Ook zullen door het wegvallen van het laad- en losgedeelte de vervoerders steeds meer op de weg moeten gaan laden en lossen, hetgeen nu ook al soms het geval is en tot grote overlast leidt. Door meer opstoppingen en het dichterbij komen bij het appartementencomplex Hendrikhove en met name de appartementen gesitueerd aan de Willem de Sitterstraat, zal de verwachte hoeveelheid fijnstof en geluidsoverlast toenemen. Op dit moment geeft dat al de nodige overlast en die zal alleen maar groter worden. Daarbij komt dat grote vrachtwagens van bijvoorbeeld Blokker, Bart Smit, Xenos en Etos en andere winkelbedrijven nu op dit moment al vaak niet kunnen parkeren om te laden en te lossen en geheel of gedeeltelijk op de weg staan. Ook wordt aangegeven dat er mogelijk plannen zijn om de parkeerplaatsen aan de Willem de Sitterstraat aan de blauwe zone toe te voegen. Voeg daaraan toe dat mocht de XXL-supermarkt gerealiseerd gaan worden, dat ook het personeel daarvan samen met het winkelpersoneel van het centrum De Tuinen, de Rabobank en ABN-AMRObank al in de buurt van de Willem de Sitterstraat parkeert. Het gevolg is dat bewoners nergens meer kunnen parkeren als zij overdag thuiskomen. Dit alles komt het woongenot niet ten goede.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het juist dat de omwonenden van de extra oprit naar De tuinen niet geïnformeerd zijn over de plannen die er op dit moment zijn? Is dit correct, uitgaande van de door uw College zoveel gebruikte term “burgerparticipatie”? Is dit ook in overeenstemming met hetgeen uw College eerder heeft aangegeven en zulks naar aanleiding van vragen van Westland Verstandig dat de burgers meer betrokken worden bij plannen en wel op tijd, voordat het definitieve plannen zijn? Is dit niet weer een voorbeeld van het volledig links laten liggen van de burgers en deze te laten gissen en raden wat er gaat komen, hetgeen grote onzekerheid en onrust teweeg brengt?
  • Erkent het College vorenstaande bezwaren en mogelijke gevaren die er zijn door de aanleg van een extra oprit?
  • Heeft uw College vorenstaande bezwaren al eerder meegewogen in de afwegingen die gemaakt zijn?
  • Is het College bereid om met de omwonenden op de kortste mogelijke termijn in overleg te treden over de inhoud van hun bezwaren en deze op te lossen, althans de bezwaren weg te nemen en de extra oprit zo aan te brengen dat deze geen overlast teweeg brengt?
  • Is er überhaupt wel de noodzaak nog aanwezig voor een extra oprit? Deze is destijds gepland, maar gezien het teruglopend aantal bezoekers van De Tuinen is de vraag of de huidige oprit niet afdoende is, zeker gezien de bezwaren die een tweede oprit met zich mede brengt?
  • Zijn de winkeliers bevraagd over de noodzaak van een tweede oprit? Hangt die tweede oprit ook nog samen met de komst van de nieuwe XXL-supermarkt en waarom wordt het probleem niet door de initiatiefnemer van dat plan opgelost? Is ook hier weer sprake van geld van de gemeenschap dat besteed wordt voor die exploitant van de nieuwe supermarkt evenals dat het geval is met de aanleg van een rotonde en andere infrastructurele voorzieningen die nodig zijn voor de bouw van een veel te grote supermarkt op een volstrekt verkeerde plek?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top