skip to Main Content

Vragen aan het College inzake faciliteren statushouders

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake wijze waarop in Westland geplaatste statushouders gefaciliteerd worden door gemeente

 

Vraag 251 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door inwoners van Westland die zien op welke wijze statushouders die in onze gemeente komen wonen gefaciliteerd worden. In de regel krijgen zij een huis toegewezen en ook krijgen zij in de regel de inrichting van hun woning van de gemeente. Dan ontstaat er onduidelijkheid. In de ene gemeente gebeurt dat in de vorm van een lening en bij andere gemeenten wordt dat geschonken. Hoe zit dat in de gemeente Westland?

Ook andere diensten zoals het behalen van een rijbewijs worden in de ene gemeente vergoed en in de andere gemeente niet. Hoe zit dat in Westland?

Dit leidt tot de volgende vragen naast de hiervoor geformuleerde vragen:

  • Welke faciliteiten ontvangen statushouders die een woning krijgen toegewezen in Westland vanuit de gemeente? Nazoeken op de site dan wel andere bescheiden geeft geen duidelijkheid op dit punt. Het lijkt wel goed dat alle inwoners te horen kunnen krijgen dan wel kunnen lezen hoe dat in Westland geregeld is. Is het College bereid om hier openheid van zaken over te geven en dit duidelijk op de site van de gemeente Westland te vermelden?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top