skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Fietsplan Westland

Vragen aan College inzake Fietsplan Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

4 oktober 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Fietsplan Westland

 

Vraag 760 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

De fiets wordt steeds belangrijker en het College heeft voorgesteld om twee snelle fietspaden naar Rotterdam en Den Haag vanuit Westland te gaan aanleggen. Of dat een nieuw fietspad wordt of over een bestaand fietspad is niet duidelijk, maar dat wordt in het kader van de begroting nog aan de orde gesteld.

Daarnaast lijkt het goed om op heel korte termijn een nieuw Fietsplan te gaan maken nu het oude dateert van 2006 en een bijlage was bij het Wegenverkeersplan wat al lang vervangen had moeten worden door een nieuwe.

Nog steeds moet geconstateerd worden dat de fietsroutes in Westland niet goed zijn aangeduid met borden, maar ook dat op tal van plekken de fietspaden te smal, ongelijk en soms zelfs gevaarlijk zijn. Voorts moet er nog weleens een weg worden overgestoken omdat het fietspad op dat betreffende wegdeel doodloopt.

Kort en goed: werk aan de winkel en het is eerder een kwestie van organiseren dan van geld om een adequaat fietsnet aan te leggen. Het lijkt erop alsof andere gemeenten daar al veel verder mee zijn.

In de begroting 2020 staat een bedrag van € 60.000,– voor een Fietsplan. Eigenlijk zou dit toch veel korter door de bocht kunnen en zou bezien moeten worden hoe fietspaden kunnen worden aangepast en waar de knelpunten liggen die qua financiering en qua omvang van werk ingewikkeld zijn.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is het College bereid om de fietspaden in Westland goed in beeld te brengen en heeft het College al een actuele tekening waarop alle fietspaden zijn aangegeven? Is het College bereid om die tekening te verstrekken?
  • Is het College ook bereid om samen met de Raad en zo nodig in een raadswerkgroep te bezien in hoeverre de fietspaden in Westland aanzienlijk beter gemaakt kunnen worden?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat fietsen steeds belangrijker wordt en dat het niet alleen om snel fietsen gaat, maar ook om de gewone fietser?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top